Ogłoszenie nr 510274242-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie: Dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610399-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15139907700000, ul. ul. Pułaskiego  6, 42-300  Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 159 100, e-mail starostwo@powiatmyszkowski.pl, faks 343 159 160.
Adres strony internetowej (url): http://powiatmyszkowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.272.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 1.1.1. Zestaw komputerowy bez monitora – typ 1 – 6 szt. 1.1.2. Zestaw komputerowy bez monitora – typ 2 – 3 szt. 1.1.3. Laptop – 1 szt. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.3. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 1.4. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, Europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 1.5. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego sprzętu winne mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 1.6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ. 1.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy. 1.8. Z uwagi na fakt, iż Starostwo Powiatowe w Myszkowie nie zatrudnia osób z dysfunkcjami wymuszającymi korzystanie ze specjalnych, dedykowanych urządzeń wspomagających pracę na stanowiskach komputerowych (kupowane sprzęt komputerowy przeznaczony jest dla obecnych pracowników) Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust.5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust.9 ustawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia). 1.9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. 1.10. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 Nr 155, poz. 1089). 1.11. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie: - Pochodzi z legalnego źródła i posiada wszystkie składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz dostępu itp.), - Nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami) - Pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30237410-6, 30237460-1, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43226.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: przetargi@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok.4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45141.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45141.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57765.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.