Ogłoszenie nr 510273699-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Gmina Miasto Częstochowa: Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę Vulcan.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630673-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Częstochowa, Krajowy numer identyfikacyjny 15139900200000, ul. ul. Śląska  11/13, 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343707100, e-mail przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl, faks +48343707170.
Adres strony internetowej (url): bip.czestochowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę Vulcan.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Ed.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN poprzez: Zadanie I - Zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania Sigma w roku 2020 w Urzędzie Miasta Częstochowy Zadanie II - Zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania Nabór – wspomaganie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w roku 2020 Zadanie III - Zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł 30) w roku 2020 w Urzędzie Miasta Częstochowy Zadanie IV – Zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania Dotacja podręcznikowa, wspomagającego proces otrzymywania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku 2020 Zadanie V - Zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania Centralny VAT w podległych jednostkach oświatowych i JST w roku 2020 Zadanie VI – Zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania umożliwiającego obsługę kadrowo-płacową w Biurze Finansów Oświaty w Częstochowie w roku 2020 Zadanie VII - Zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania umożliwiającego obsługę systemu finansowo-księgowego w Biurze Finansów Oświaty w Częstochowie w roku 2020 lub dostarczenie rozwiązania równoważnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72260000-5

Dodatkowe kody CPV: 48190000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) unieważnił przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena oferty z najniższą ceną (411 100,03 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (244 749,01 zł brutto).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.