Ogłoszenie nr 510273659-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Urząd Gminy Zabierzów: Świadczenie usług wsparcia technicznego oprogramowania komputerowego PB_USC i EKSPORT_USC lub oprogramowania je zastepujacego, umożliwiającego tworzenie plików XML z całą wymaganą zawartością aktów stanu cywilnego, przeznaczoną do przeniesienia - za pośrednictwem aplikacji ŹRÓDŁO - do centralnego rejestru stanu cywilnego prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz wspierające zarządzenie archiwum USC i wykonywanie czynności kancelaryjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Zabierzów, Krajowy numer identyfikacyjny 55195800000000, ul. ul. Rynek  1, 32-080  Zabierzów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116, e-mail zrp@zabierzow.org.pl, faks +48 12 2852109.
Adres strony internetowej (url): www.zabierzow.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług wsparcia technicznego oprogramowania komputerowego PB_USC i EKSPORT_USC lub oprogramowania je zastepujacego, umożliwiającego tworzenie plików XML z całą wymaganą zawartością aktów stanu cywilnego, przeznaczoną do przeniesienia - za pośrednictwem aplikacji ŹRÓDŁO - do centralnego rejestru stanu cywilnego prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz wspierające zarządzenie archiwum USC i wykonywanie czynności kancelaryjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZRP.271.1.74.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenia Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju w zakresie: a) aktualizacji i modyfikacji Oprogramowania, w szczególności poprzez zapewnienie jego zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami technicznymi Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie przekazywania w formie elektronicznej aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w lokalnym archiwum PB_USC do Systemu Rejestrów Państwowych, b) diagnozowania i usuwania Błędów występujących w trakcie bieżącej eksploatacji Oprogramowania, c) dostarczania rozwiązań zastępczych w użytkowaniu Oprogramowania na czas usuwania Błędów, d) udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i pytania przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonywania usług wsparcia technicznego świadczonych zdalnie (telefon, faks, poczta elektroniczna, webinarium, zdalny dostęp do Oprogramowania), e) na zlecenie Zamawiającego – wykonania prac konserwacyjnych Oprogramowania i/lub jego bazy danych, takich jak: utworzenie kopii bezpieczeństwa, przywrócenie Oprogramowania i/lub jego bazy danych z kopii bezpieczeństwa oraz konserwacja, instalacja poprawek oraz ponowna instalacja Oprogramowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2571.96
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TECHNIKA IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Toszecka 2
Kod pocztowy: 44-102
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3163.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3163.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3163.51
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit.b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie przeprowadzono w myśl art. 67 ust.1 pkt.1b ustawy „Prawo zamówień publicznych” z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Nadzór autorski może być wykonany tylko przez jednego Wykonawcę, który jest właścicielem majątkowych praw autorskich (ustawa z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Program o którym mowa został zakupiony od firmy TECHNIKA IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której przysługują autorskie prawa majątkowe do w/w programu. W związku z tym tylko w/w firma może sprawować nadzór autorski nad programem Komputerowym System Rejestracji Stanu Cywilnego. Zawarta uprzednio umowa z Gminą Zabierzów upoważnia jedynie właściciela praw autorskich do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w programie, a co za tym idzie aktualizacji.