Ogłoszenie nr 510273355-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych: Zakup i dostawa baz danych do obliczeń termodynamicznych realizowanych w programach Thermo-Calc i TC-Prisma

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621599-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000027542, ul. Sowińskiego  5, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2380316, 3280200, e-mail aleksandra.richter@imn.gliwice.pl, barbarap@imn.gliwice.pl, faks 322 316 933.
Adres strony internetowej (url): www.imn.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa baz danych do obliczeń termodynamicznych realizowanych w programach Thermo-Calc i TC-Prisma
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TI/2-4/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa baz danych do obliczeń termodynamicznych realizowanych w programach Thermo-Calc i TC-Prisma Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa baz danych materiałowych pozwalających przeprowadzić obliczenia w programie Thermo-Calc i TC-Prisma umożliwiającej projektowanie nowych gatunków stopów wersja - SSOL6 oraz stopów o wysokiej entropii wersja TCHEA3 oraz ich wersji z danymi w wersjach odpowiednio MOB i MOBHEA. Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych użytkuje oprogramowanie Thermo-Calc i zamawiane bazy danych muszą współpracować z tym oprogramowaniem. Bazy danych muszą zostać dostarczone z wieczystą licencją na ich użytkowanie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48611000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200594.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200594.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 220293.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.