Ogłoszenie nr 510273254-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Urząd Statystyczny w Kielcach: Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619417-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 00033159900000, ul. ul. Zygmunta Wróblewskiego  2, 25-369  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 24 99 600, e-mail j.wieczorek3@stat.gov.pl, faks 41 24 99 604.
Adres strony internetowej (url): https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-kielcach
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-kielcach/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KIE-WA.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
- Zadanie nr 1 drukarki(Monochromatyczna drukarka laserowa A4 wraz z materiałami eksploatacyjnymi - 5 szt.), - Zadanie nr 2 sprzęt komputerowy (1.Standardowy stacjonarny zestaw komputerowy – 18 szt., 2.Monitor – 18 szt., 3.Laptop z ekranem 15,6”– 4 szt.), - Zadanie nr 3 sprzęt komputerowy do grafiki(1. Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności – 2 szt., 2.Monitor – 2 szt.), - Zadanie nr 4 oprogramowanie Office - 24 szt., - Zadanie nr 5 oprogramowanie Statistica - 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30232110-8, 30231300-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Drukarki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KWANT S. c. Z. Skoczylas, K. Sowa
Email wykonawcy: biuro@kwant.com.pl
Adres pocztowy: Al.Solidarności 15a
Kod pocztowy: 25-323
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13530.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12238.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19489.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert: „Cena oferty (brutto)” – waga „60%”, „Przedłużona gwarancja – waga „20%”, „Koszty eksploatacji – waga „20%”, w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała łącznie 94,27 punktów. Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi 13 530,00 zł (brutto).

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzęt komputerowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Web-profit Maciej Kuźlik
Email wykonawcy: przetargi@web-profit.pl
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18
Kod pocztowy: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63222.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63222.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73369.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert: „Cena oferty (brutto)” – waga „60”, „Przedłużona gwarancja – waga „20%”, „Termin realizacji – waga „20”, w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała łącznie 100,00 punktów. Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi 63 222,00 zł (brutto).

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Sprzęt komputerowy do grafiki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11836.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MaN Complex Grzywna Marek, Łopacz Norbert
Email wykonawcy: biuro@mancomplex.pl
Adres pocztowy: ul. Przyborowskiego 4/1
Kod pocztowy: 25-417
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14558.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14558.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14760.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert: Cena oferty (brutto)” – waga „60”, „Przedłużona gwarancja – waga „20%”, „Termin realizacji – waga „20”, w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała łącznie 100,00 punktów. Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi 14 558,28 zł (brutto).

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Oprogramowanie Office
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42284.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.P.N. PROMISE S.A.
Email wykonawcy: przetargi@promise.pl
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52009.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52009.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57564.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert:: Cena oferty (brutto)” – waga „60”, „Termin realizacji – waga „40”, w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała łącznie 100,00 punktów. Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi 52 009,52 zł (brutto).

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Oprogramowanie Statistica
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@statsoft.pl
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 36
Kod pocztowy: 30-110
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9717.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9717.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9717.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert: Cena oferty (brutto)” – waga „60”, „Termin realizacji – waga „40”, w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała łącznie 100,00 punktów. Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi 9 717,00 zł (brutto).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.