Ogłoszenie nr 510273251-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614759-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540235781-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 32113982100000, ul. ul. Czesława  9, 71-804  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 421 63 23, e-mail aczerkawska@niol.szczecin.pl, faks 91 421 63 20.
Adres strony internetowej (url): www.niol.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NIOL/ZP/6/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Część I zamówienia obejmuje: a)świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych; b)dostawę komórkowych aparatów telefonicznych w ilości 97 sztuk i pasujących do nich kart SIM; przy czym telefony nie mogą posiadać blokady SIMLOCK, tj. muszą współpracować ze wszystkimi operatorami telefonii komórkowej dostępnymi na rynku polskim; c)dostawę modemów w ilości 11 sztuk i pasujących do nich kart SIM oraz 2 sztuk routerów mobilnych i pasujących do nich kart SIM, przy czym modemy i routery mobilne nie mogą posiadać blokady SIMLOCK, tj. muszą współpracować ze wszystkimi operatorami telefonii komórkowej dostępnymi na rynku polskim; d)świadczenie usług w zakresie pakietowej transmisji danych (bezprzewodowy internet). Część II części zamówienia: a)świadczenie usług transmisji danych na terenie Polski poprzez telemetryczne karty SIM przeznaczone do montażu w urządzeniach Zamawiającego wraz z konfiguracją i uruchomieniem usługi prywatnego punktu dostępu (APN) oraz świadczenie innych usług poprzez karty SIM na terenie Polski; b)dostarczenie Zamawiającemu kart SIM w ilości 444 sztuk zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i parametrami określonymi w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV: 32250000-0, 32552410-4, 72400000-4, 64212500-0, 31712112-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021 r
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie I części zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1)i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych,stanowiących że: Zamawiający unieważnia postępowanie,jeżeli: 1)nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polkomtel sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Konstruktorska 4 02-673 Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26641.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26641.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26641.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.