Ogłoszenie nr 510273174-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Komenda Wojewódzka Policji: Dostawa sprzętu informatycznego na pierwsze wyposażenie z przeznaczeniem dla CBŚP oraz BSWP.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618489
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540242736

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 21022150800000, ul. ul. Kwiatowa  10, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 738 14 91, e-mail zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl, faks 95 738 14 95.
Adres strony internetowej (url): www.lubuska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego na pierwsze wyposażenie z przeznaczeniem dla CBŚP oraz BSWP.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-27/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego na pierwsze wyposażenie z przeznaczeniem dla CBŚP oraz BSWP. 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach SIWZ mowa jest o sprzęcie bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć sprzęt określony w ppkt 1. 3. Kod CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe; 30213100–6 Komputery przenośne, 30232120-8 drukarki laserowe, 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne, 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego. 4. Na przedmiot podstawowego zamówienia składa się dostawa: 1) PC+LCD (20 kpl.) 2) Laptop 15” (22 kpl.) 3) Laptop 17” (1 kpl.) 4) Drukarka cz-b (28 kpl.) 5) Drukarka kolor (1 kpl.) 6) Drukarka mała (11 kpl.) 7) MS Office 2019 Box (27 szt.) 5. Szczegółowy opis wymagań technicznych Zamawiającego zawiera SIWZ wraz z załącznikami. 6. W przypadku specyfikacji sprzętu komputerowego zawsze są podane minimalne wymagane parametry techniczne. 7. W swojej ofercie Wykonawca musi określić rodzaj (nazwę) części/sprzętu (model jednoznacznie określający produkt) oraz parametry techniczne proponowanego sprzętu. 8. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane w innych projektach oraz pochodzić z bieżącej produkcji. Urządzenia nie mogą być starsze niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku specyfikacji drukarek opisane dodatkowe materiały eksploatacyjne, takie jak dodatkowy bęben, toner powinny być wyprodukowane przez producenta drukarki. 10. Stacje robocze muszą funkcjonować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w tych systemach (zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych zawartej w polityce bezpieczeństwa oraz samej Ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125). 11. W związku ze strukturą posiadanych systemów informatycznych, w której aplikacje użytkownika końcowego pracują w oparciu o aplikacje Microsoft, oferowany przez wykonawców system operacyjny musi zagwarantować użytkownikowi końcowemu bezawaryjną obsługę aplikacji poprzez unifikację i kompatybilność proponowanych rozwiązań. 12. Na dostarczonym stanowisku komputerowym Wykonawca musi dokonać instalacji zakupionego oprogramowania. Jeśli do tej instalacji niezbędne jest jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego urządzenia (np. sterowniki urządzeń), Wykonawca dostarczy je na osobnych nośnikach dla każdego zakupionego komputera. 13. Do dostarczonego sprzętu musi być dołączona karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny podzespołu, termin i warunki ważności gwarancji, adres i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi serwisowe. 14. Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być wyposażone w niezbędne kable zasilające i połączeniowe. Kable zasilające muszą być zakończone standardowymi „dwubolcowymi” wtykami z uziemieniem, zgodnie z polską normą PN-IEC=60364-6-61. 15. Wykonawca gwarantuje dostępność na terenie Polski części zamiennych i eksploatacyjnych dla dostarczanych urządzeń. 16. Zgłoszenia ujawnionych wad sprzętu będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. 17. W razie niewykonania naprawy wadliwego sprzętu informatycznego w terminie 7 dni roboczych, na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania wad, Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu sprzęt wolny od wad i równoważny funkcjonalnie. 18. Trzykrotne ujawnienie wad tego samego urządzenia zaistniałe w okresie gwarancyjnym obliguje Wykonawcę do wymiany tego urządzenia na nowe, wolne od wad. 19. Fakt ujawnienia wad w tym awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowany każdorazowo w karcie gwarancyjnej. 20. Wykonywanie prac konserwacyjnych zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy. 21. W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego na skutek wady, będzie on wymieniony przez gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika końcowego. Wadliwy dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (wymagane oświadczenie producenta jednostki). 22. Urządzenia dostarczane do serwisu w celu naprawy będąprzekazywane przez Zamawiającego bez HDD. 23. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z serwisem gwarancyjnym. 24. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, w formie opisowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.). 25. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla zamawianego sprzętu w formie oświadczenia. 26. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego przy dostawie przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowany sprzęt wymagań (certyfikatów) określonych przez Zamawiającego w SOPZ. 27. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. po spełnieniu poniższych warunków: a) Warunkiem wejścia w życie prawa opcji jest wybór oferty najkorzystniejszej, której cena jest niższa od kwoty jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia. b) W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w ppkt. 27 lit. a) powyżej Zamawiający jest uprawniony do zastosowania prawa opcji w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia a ceną oferty Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa. c) Prawo opcji polega na zakupie wskazanego przez Zamawiającego dodatkowego sprzętu z zakresu zamówienia podstawowego określonego w pkt. III ppkt. 4 po cenach jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym łączny koszt sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji zamknie się kwocie nie wyższej niż kwota o której mowa w ppkt. 27 lit. b) powyżej. d) Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i modelu oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. e) Rodzaj, nazwy i ilości dodatkowego sprzętu zamawianego w ramach opcji zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie pisemnej informacji Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ przed zawarciem umowy. f) Realizacja prawa opcji odbędzie się na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ i jej załacznikach dla zadania podstawowego w szczególności w zakresie dostawy, terminu realizacji, płatności i gwarancji. 28. Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 29. Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy. 30. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i serwisu na dostarczony sprzęt. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 m-cy licząc od dnia dokonania odbioru dostarczonego sprzętu. 31. Termin zapłaty za fakturę – 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury vat/rachunku do siedziby Zamawiającego. 32. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, płatności, gwarancji, reklamacji itp. zawiera Projekt umowy – zał. nr 6 do SIWZ. 33. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 34. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30232120-8, 42962000-7, 48771000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 275020.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ośrodek Komputerowy INFOSTIL Sp. z o.o. Ul. Kombatantów 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
Email wykonawcy: infostil@infostil.pl, infostil@onet.pl, d.dreger@infostil.pl
Adres pocztowy: Ul. Kombatantów 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 318151.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 267309.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 318151.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Całkowita wartość zamówienia zawiera wartość wynikającą z prawa opcji. 2.Cena wybranej oferty/wartość umowy - wartość zamówienia podstawowego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.