Ogłoszenie nr 510272865-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Gdańskie Centrum Informatyczne: Dostawa licencji producenta Microsoft lub produktów równoważnych na potrzeby Gminy Miasta Gdańska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620055-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540240128-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdańskie Centrum Informatyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 36770872000000, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza   5, 80-601  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 7688288, e-mail zp@gdansk.gda.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.gci.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji producenta Microsoft lub produktów równoważnych na potrzeby Gminy Miasta Gdańska
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/22/D/2019/K
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Produktów Producenta Microsoft wskazanych poniżej lub równoważnych do nich, zgodnie z opisem równoważności – zawartym w Załączniku nr 4 SIWZ: 1) Licencje dostępowe Producenta Microsoft: a) R18-05786 WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL b) R18-05785 WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL 2) Licencja oprogramowania bazy danych Microsoft SQL Server 2017 a) 7NQ-01158 Microsoft SQLSvrStandardCore 2017 Sngl OLP 2Licenses NoLevel CoreLic 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszej SIWZ oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) – Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Podmiotem na rzecz którego dostarczane są Produkty wskazane w ust. 1 jest Gmina Miasta Gdańska. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty Produktów równoważnych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Za Produkt równoważny Zamawiający uzna produkt o cechach (parametrach) zgodnych z Produktem Microsoft lub lepszych niż Produkt określony w Opisie przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca w formularzu cenowym winien wskazać jaki rodzaj Produktów oferuje, tj. Produkty Microsoft bądź Produkty równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje Produkty równoważne Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania w zakresie równoważności, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 7. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp na Wykonawcy ciąży obowiązek, wykazania, że Produkty równoważne spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48210000-3

Dodatkowe kody CPV: 48611000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 421435
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.P.N. Promise S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 502717.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 502717.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 502717.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.