Ogłoszenie nr 510272324-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Gmina Kotla: Dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617730-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kotla, Krajowy numer identyfikacyjny 39064735700000, ul. ul. Głogowska  93, 67-240  Kotla, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 318 361, e-mail gmina@kotla.pl, faks 768 318 308.
Adres strony internetowej (url): www.kotla.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.2.2019.AM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 4.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów zgodnie z wykazem stanowiącym: Załącznik nr 1.I: Część I zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych Załącznik nr 1.II: Część II zamówienia – dostawa sprzętu, narzędzi TIK i programów multimedialnych Załącznik nr 1.III: Część III zamówienia – dostawa sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową Jeżeli w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. WAŻNE : W przypadku wskazania w zapisach SIWZ nazw własnych, typów, modeli, symboli itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyraz „lub równoważny”.\
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 31710000-6

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 48500000-3, 48190000-6, 39162100-6, 39162110-9, 30000000-9, 33100000-1, 80511000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: : Część I zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, Gmina Kotla z siedzibą przy ul. Głogowskiej 93, 67-240 Kotla, działając na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz 93 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym zawiadamia, że unieważnia w części postępowanie dotyczące Części I zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych ponieważ w terminie przewidzianym do składania ofert tj. do dnia 08.11.2019 r. do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II zamówienia – dostawa sprzętu, narzędzi TIK i programów multimedialnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 174860.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRODATA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@prodata.pl
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 233
Kod pocztowy: 60-406
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174860.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174860.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174860.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III zamówienia – dostawa sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46804.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 2/7
Kod pocztowy: 50-541
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46804.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46804.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46804.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.