Ogłoszenie nr 510272294-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Powiat Grajewski: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631221-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540265392-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Grajewski, Krajowy numer identyfikacyjny 45066970800000, ul. Strażacka  6B, 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-86 2738479, 2738463, e-mail starostwograjewo@poczta.onet.pl, faks 0-86 2738462.
Adres strony internetowej (url): bip.starostwograjewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO.272.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie, tj. Oprogramowanie MS Windows 10 Pro Box 64-bit PL – 2 szt., Oprogramowanie MS Office 2019 Home & Business – 4 szt., Laptop 15,6’’ z systemem operacyjnym – 2 szt., Laptop 15,6’’ z systemem operacyjnym – 1 szt., moduł bateryjny do UPS-a – 1 szt. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania dla Sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, zostały zawarte w Załączniku Nr 1 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48620000-0

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.