Ogłoszenie nr 510272291-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu: Wykonanie dostawy na dostosowanie środowiska informatycznego do wykonywania zadań statutowych związanych z przetwarzaniem wyników (skanowanie i weryfikacja prac).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623230-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63128683500000, ul. ul. Gronowa  22, 61-655  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-61 8540160, 8540163, e-mail sekretariat@oke.poznan.pl, faks 0-61 8521441.
Adres strony internetowej (url): www.oke.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna systemu oświaty
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dostawy na dostosowanie środowiska informatycznego do wykonywania zadań statutowych związanych z przetwarzaniem wyników (skanowanie i weryfikacja prac).
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, b) dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników, c) dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego. 2. Na dostarczony sprzęt Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji co do jakości w zakresie części i robocizny na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego, w szczególności do: a) rozpoczęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia (czas reakcji); b) usunięcia rzeczywistych usterek i awarii oraz przywrócenia pełnej sprawności i funkcjonalności sprzętu w terminie 1 doby.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30233100-2, 32420000-3, 48620000-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 232520.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Advatech Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klecińskiej 123
Kod pocztowy: 54-413
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 286000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 286000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.