Ogłoszenie nr 510272209-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Termy Maltańskie Sp. z o. o.: Dostawa, montaż i konfiguracja wyświetlaczy wielkoformatowych (telebimy LED) dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611488-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540227993-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Termy Maltańskie Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 63435575500000, ul. Termalna  1, 61-028  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 222 61 01, e-mail irena.piotrowicz@termymaltanskie.com.pl, faks 61 222 61 57.
Adres strony internetowej (url): www.termymaltanskie.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Prawa Handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i konfiguracja wyświetlaczy wielkoformatowych (telebimy LED) dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/TM/pn/12/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja dwóch nowych wyświetlaczy wielkoformatowych (dalej jako Telebim) wykonanych w technologii SMD, przymocowanych do konstrukcji stalowej pod kątem 30˚ nachylenia do tafli wody, w hali sportowej na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32351200-0

Dodatkowe kody CPV: 48813100-1, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 540230141-N-2019 z dnia 28.10.2019r 540235290-N-2019 z dnia 04.11.2019r
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna (art.93 ust. 1 pkt 7 Ustawy) Podstawa faktyczna Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.