Ogłoszenie nr 510272130-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Urząd Gminy Grabica: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Wyposażenie sali widowiskowej i pracowni w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy”, której przyznano dofinansowanie jako dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętej PROW na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625754-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Grabica, Krajowy numer identyfikacyjny 53542200000000, ul. Grabica  66, 97-306  Grabica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 6161188, e-mail zamowieniapubliczne@grabica.pl, faks 44 6161188.
Adres strony internetowej (url): grabioca.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST dostawa sprzętu informatyczno – multimedialnego do Gminnego Centrum Kultury w Grabicy, realizowana w ramach operacji pt. „Wyposażenie sali widowiskowej i pracowni w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy”, której przyznano dofinansowanie jako dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętej PROW na lata 2014-2020, w podziale na następujące części zamówienia: Część nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Część nr 2 – Dostawa sprzętu nagłośnieniowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem jest częścią większego zamówienia. 3. W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: a) sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, b) dostarczenia sprzętu/ oprogramowania wolnego od wad fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego i sprawnego technicznie oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy, a także spełniającego wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy). Nie dopuszcza się̨ dostawy sprzętu fabrycznie odnowionego. c) dostarczenia wszystkich niezbędnych akcesoriów i innych drobnych elementów wymaganych do poprawnego działania dostarczonego sprzętu zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy); d) przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów urządzeń w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski oraz niezbędnych dokumentów licencyjnych na oprogramowanie; e) przekazania instrukcji obsługi w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski; f) przekazania Zamawiającemu niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji udzielonej przez producenta lub podmiot uprawniony na oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia; g) udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie i wydłużenia okresu rękojmi za wady fizyczne do okresu równego gwarancji od dnia odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z części została opisana w ppkt. 1, jako CZĘŚCI od 1 – 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wykonanie poszczególnych części zamówienia, jednej lub dwóch.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30213000-5, 30213300-8, 30213100-6, 30232100-5, 48000000-8, 32342400-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22161.60
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LinK Katarzyna Laszczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górna 11/19
Kod pocztowy: 97-330
Miejscowość: Sulejów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27258.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27258.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34898.79
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3021.94
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LinK Katarzyna Laszczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górna 11/19
Kod pocztowy: 97-330
Miejscowość: Sulejów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3716.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3716.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3716.98
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.