Ogłoszenie nr 510271837-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG: Dostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 11/ 19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626175-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Krajowy numer identyfikacyjny 12531630000000, ul. ul. Leopolda  31, 40-189  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 007 681, e-mail kwilk@ibemag.pl, faks 322 007 701.
Adres strony internetowej (url): www.ibemag.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: INSTYTUT SIECI
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 11/ 19
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUW-CUE/ 01/ 11/ 19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - Opis i rodzaj wyposażenia oraz ilości zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części w Załączniku nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48980000-1

Dodatkowe kody CPV: 31711000-3, 31350000-4, 30237000-9, 30233300-4, 30233310-7, 31682210-5, 30237110-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zestaw interfejsu odczytu i zapisu elektronicznych modułów sterujących
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Brak ofert Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzęt i oprogramowanie dedykowane do programowania aplikacji Java dla kontrolera Java Card OpenPlatform Smart MX
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Brak ofert Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zestaw do projektowania i testowania systemów smart card rozszerzonych o funkcje biometryczne (odciski palców)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Brak ofert Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Uniwersalny interfejs odczytu modułów elektronicznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Brak ofert Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zestaw sprzętu dedykowanego do kompleksowej obsługi aplikacji RFID
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Brak ofert Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Interfejs bezprzewodowy IEEE 802.11b/g/n – USB
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Brak ofert Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Wieloprocesorowy disassembler i debugger
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne:Brak ofert Uzasadnienie prawne:art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Zestaw laboratoryjny do pomiarów i diagnostyki układów elektronicznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne:Brak ofert Uzasadnienie prawne:art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Uniwersalny interfejs magistral szeregowych wraz z oprogramowaniem
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne:Brak ofert Uzasadnienie prawne:art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.