Ogłoszenie nr 510271833-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu: Aktualizacja do najnowszej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy ESRI, wraz z usługą asysty technicznej do oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, na okres 12 miesięcy od dnia 21.12.2019r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102086100000, ul. Powstańców Śląskich   24,26, 53-333  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 36 52 403, e-mail sekretariat2.ias.wroclaw@mf.gov.pl, faks 71 36 52 781.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja do najnowszej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy ESRI, wraz z usługą asysty technicznej do oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, na okres 12 miesięcy od dnia 21.12.2019r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
0201-ILZ.260.47.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aktualizacji do najnowszej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy ESRI, zwanej w dalszej części oprogramowaniem oraz dostarczenie aktualizacji oprogramowania wraz usługą telefonicznej asysty technicznej do oprogramowania, w okresie 12-tu miesięcy począwszy od dnia 21.12.2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zaproszeniu do negocjacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 227200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Esri Polska Sp.z o.o.
Email wykonawcy: esri@esri.pl
Adres pocztowy: Pl. Konesera 9
Kod pocztowy: 03-736
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 279456.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 279456.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279456.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę - Esri Polska Sp.z o.o. Wykonawca jest jedynym podmiotem upoważnionym do dystrybucji, instalacji, świadczenia pomocy technicznej oraz zawierania umów, na mocy których są udzielane licencje.