Ogłoszenie nr 510271772-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620226-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny 91086691000000, ul. ul. Zielony Rynek  11/13, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.
Adres strony internetowej (url): http://www.wloclawek.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.59.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta, z możliwością składania ofert częściowych na 5 zadań (części). Realizując przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w ramach poszczególnych zadań: Zadanie nr 1 – Dostawa serwerów • Serwer typu A – 2 szt. Zadanie nr 2 – Dostawa serwera NAS • Serwer plików NAS typu A – 1 szt. Zadanie nr 3 – Dostawa przełączników zarządzalnych • Przełącznik zarządzalny typu A – 8 szt. Zadanie nr 4 – Dostawa komputerów • Komputer typu A – 30 szt. • Komputer typu B – 4 szt. • Pakiet biurowy typu A – 34 szt. Zadanie nr 5 – Dostawa urządzeń drukujących • Drukarki typu A – 15 szt. • Skaner typu A – 10 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 48822000-6, 32425000-8, 42962000-7, 48920000-3, 31214100-0, 48823000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa serwerów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie nr 1 została złożona jedna oferta, tj. oferta nr 2: Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka komandytowa, ul. Widok 16, 97-100 Toruń, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. W postępowaniu nie złożono zatem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zobowiązany jest zatem do unieważnienia postępowania na zadanie nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa serwera NAS
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie nr 2 została złożona jedna oferta, tj. oferta nr 2: Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka komandytowa, ul. Widok 16, 97-100 Toruń, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. W postępowaniu nie złożono zatem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zobowiązany jest zatem do unieważnienia postępowania na zadanie nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa przełączników zarządzalnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie nr 3 została złożona jedna oferta, tj. oferta nr 2: Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka komandytowa, ul. Widok 16, 97-100 Toruń, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. W postępowaniu nie złożono zatem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zobowiązany jest zatem do unieważnienia postępowania na zadanie nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa komputerów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie nr 4 zostały złożone dwie oferty, tj. oferta nr 2: Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka komandytowa, ul. Widok 16, 97-100 Toruń, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz oferta nr 1 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, która została odrzucona na podstawie 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP . W postępowaniu nie złożono zatem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zobowiązany jest zatem do unieważnienia postępowania na zadanie nr 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa urządzeń drukujących
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone dwie oferty, tj. oferta nr 2: Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka komandytowa, ul. Widok 16, 97-100 Toruń, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz oferta nr 1 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, która została odrzucona na podstawie 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP . W postępowaniu nie złożono zatem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zobowiązany jest zatem do unieważnienia postępowania na zadanie nr 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.