Ogłoszenie nr 510271762-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie: Dostawa telefonów IP oraz licencji CISCO (z prawem opcji)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614052-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Krajowy numer identyfikacyjny 51033874400000, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego  111, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 215 281, e-mail zzp@wspol.edu.pl, faks 896 215 354.
Adres strony internetowej (url): http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: UCZELNIA PUBLICZNA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa telefonów IP oraz licencji CISCO (z prawem opcji)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
07/DŁiOI/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa telefonów IP oraz licencji CISCO (z prawem opcji) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów IP oraz licencji CISCO. 1) Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów IP typu A w ilości 25 sztuk i telefonów IP typu B w ilości 100 sztuk na potrzeby Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem aktualnych stawek VAT obowiązujących w obrocie detalicznym. Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą spełniać poniższe warunki: -muszą być dostarczone jako fabrycznie nowe, nie używane w innych projektach; -urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy musi być zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej; -urządzenia i jego elementy składowe dostarczane w ramach zamówienia nie mogą się znajdować, na czas składania ofert, na liście elementów przewidzianych przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania. 2) Zadanie nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji dla telefonów IP typu A w ilości 25 sztuk i licencji dla telefonów IP typu B w ilości 100 sztuk na potrzeby Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dostarczone licencje muszą zostać objęte serwisem producenta uprawniającym do aktualizacji do nowych, bieżących wersji wszystkich aplikacji systemu w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość rozszerzenia przedmiotu zamówienia od 1 do 200 sztuk dodatkowych aparatów typu B oraz takiej samej ilości licencji dla aparatu typu B (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) w cenie określonej w ofercie Wykonawcy oraz na zasadach dostawy zgodnych z ogólnymi warunkami umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32550000-3

Dodatkowe kody CPV: 48219700-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: TELEFONY IP
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108963.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NETFORMERS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sales@netformers.pl
Adres pocztowy: ul. Czeska 24/2
Kod pocztowy: 03-902
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160871.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162040.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: LICENCJA DLA TELEFONÓW IP
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56910.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NETFORMERS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sales@netformers.pl
Adres pocztowy: ul. Czeska 24/2
Kod pocztowy: 03-902
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54672.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54672.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80437.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.