Ogłoszenie nr 510271659-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe: Zakup sprzętu komputerowego, projektor multimedialny, niszczarka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 97077011000000, ul. ul. Kolejowa  2, 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 755 307, e-mail b.nowakowski@powiat.swiebodzin.pl, faks 684 755 305.
Adres strony internetowej (url): www.swiebodzin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu komputerowego, projektor multimedialny, niszczarka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PEZ.272.6.2.2019.BN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Świebodzinie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, obejmująca: 1.1. Zestaw Komputerowy ( fabrycznie nowy) 9 szt., 1.2. Monitor 24” 7 szt., 1.3. Monitor 27” 4 szt., 1.4. Drukarka laserowa monochromatyczna 1 szt., 1.5. Drukarka laserowa kolorowa 3 szt., 1.6. UPS 6 szt., 1.7. Rzutnik 1 szt., 1.8. Niszczarka 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 30237000-9, 48000000-8, 30232110-8, 38652100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49280.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Namor-Soft Usługi Informatyczne
Email wykonawcy: info@namor-soft.pl
Adres pocztowy: ul. Wjazdowa 28a
Kod pocztowy: 63-842
Miejscowość: Pudliszki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63235.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63235.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63235.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 66  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na podstawie art 67 ust. 1 pkt 4 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w którym nie wpłynęły żadne oferty na zakup sprzętu komputerowego, projektor multimedialny, niszczarka. Postępowanie to zostało unieważnione.