Ogłoszenie nr 510271608-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Prezydent Miasta Świdnicy: Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001638
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609103-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 57958900000000, ul. ul. Armii Krajowej  49, 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 562 850, e-mail mbp@um.swidnica.pl, faks 748 523 110.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.swidnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P-119/XI/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy tj: Lp. Rodzaj Ilość 1. Dysk 1 10 szt. 2. Dysk 2 6 szt. 3. Monitor 7 szt. 4. Laptop 1 szt. 5. Pakiet oprogramowania biurowego 1 szt. 6. System operacyjny 25 szt. 7. Drukarka laserowa A4 1 szt. 8. Urządzenie wielofunkcyjne A3 3* szt. 9. Przełącznik sieciowy 2 szt. 10. Czujnik do stacji monitorowania 2 szt. *(Ilość „Urządzenie wielofunkcyjne A3” zawiera 1 sztukę, która zostanie zakupiona w ramach projektu "Turystyka – wspólna sprawa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001638). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 5. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 6. Do materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji dostawy, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w specyfikacji dostaw i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń specyfikacji dostaw. 8. Zamawiający odbiera sprzęt i oprogramowanie od Wykonawcy za pomocą sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru z wyszczególnionymi pozycjami dostarczanego sprzętu i oprogramowania. 4.2 LOKALIZACJA Przedmiot zamówienia realizowany będzie pod adresem: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 i ul. Długa 33 4.3 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48620000-0 - Systemy operacyjne, 30213300-8 - Komputer biurkowy 30231300-0 - Monitory ekranowe 30213100-6 - Komputery przenośne 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny 30232100-5 - Drukarki i plotery 32420000-3 - Urządzenia sieciowe 4.3. INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części dostawy. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 14 dni od daty podpisania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48620000-0, 30213300-8, 30231300-0, 30213100-6, 30232000-4, 30232100-5, 32420000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZETO-ŚWIDNICA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: zeto@zeto.swidnica.pl
Adres pocztowy: ul. Grodzka 15
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 131771.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 131771.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131771.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.