Ogłoszenie nr 510271605-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie 2018” realizowanego w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626804-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540260448-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14940000000000, ul. Waszyngtona  4/8, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 784 100, e-mail a.bojarska@ajd.czest.pl, faks 343784200.
Adres strony internetowej (url): www.ujd.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-371/115/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do skanera 3D – 10 licencji bezterminowych przy jednorazowej zapłacie za licencje. CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania komputerowego i systemy informatyczne. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi instalacja i uruchomienie oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi oprogramowania dla użytkowników. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić minimum 3-godzinne szkolenie z obsługi oprogramowania dla 3 osób. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, Al. Armii Krajowej (budynek dydaktyczny zamawiającego). 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę serwisową polegającą na wsparciu technicznym i subskrypcji aktualizacji oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 5. Opis wymaganych funkcjonalności: - obsługa chmur punktów liczących do 300 MLN punktów; - tworzenie modeli STL; - importu plików w formacie m.in. s3dm, stl, ply; - automatyczne tworzenie siatek trójkątów z nieuporządkowanych chmur; - automatyczne łączenie chmur punktów otrzymanych z wykorzystaniem stolika obrotowego; - automatyczne łączenie chmur punktów otrzymanych z wykorzystaniem znaczników pozycjonujących; - możliwość edycji i naprawy siatek trójkątów; - analiza wyników m.in. obliczanie odległości między punktami, obliczanie pola powierzchni i objętości siatki trójkątów, - wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny; - nakładanie tekstury; - możliwość sterowania z poziomu oprogramowania obrotem automatycznego stolika obrotowego; - eksport siatki trójkątów w formacie m.in. obj, ply; 6. Określone w punkcie poprzedzającym wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań - funkcji. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i fizycznych. 8. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2019 r. 9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9756.10
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SMARTTECH Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Racławicka 30
Kod pocztowy: 05-902
Miejscowość: Łomianki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11685
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11685
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11685
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.