Ogłoszenie nr 510271462-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi: Zakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614062-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540233441-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47329763400000, ul. Gandhiego  14, 91-012  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 651 23 13, e-mail sekretariat@plastyklodz.pl, faks 42 651 23 13.
Adres strony internetowej (url): www.plastyklodz.pl, https://bip.e-cea.pl/1309
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.plastyklodz.pl, https://bip.e-cea.pl/1309
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.1.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 według załącznika nr 6 do SIWZ – Meble szkolne: a) Wszystkie przedmioty powinny być fabrycznie nowe tzn. żadna część składająca się na dany przedmiot nie może być wcześniej używana. Dostawa musi obejmować fabrycznie nowe przedmioty oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, nieużywane i nieregenerowane. b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny, zdatny do jego prawidłowego użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. Do wszystkich ujętych w zamówieniu przedmiotów wymagane jest dołączenie certyfikatów potwierdzających bezpieczeństwo ich użytkowania. c) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonania napraw lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. d) Przedmioty muszą być objęte gwarancją minimum 12 miesięcy. e) W przypadku gdy przedmiot nie będzie zgodny z ofertą i SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić go na zgodny z opisem. f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem urządzeń objętych zamówieniem łącznie z rozładowaniem oraz wniesieniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi również wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Część 2 według załącznika nr 7 do SIWZ – Sprzęt informatyczny: a) Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe tzn. żadna część składająca się na dane urządzenie nie może być wcześniej używana. Urządzenia powinny posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa musi obejmować fabrycznie nowe urządzenia oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, nieużywane i nieregenerowane. b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny, posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły, itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów komputerowych wymagane jest dołączenie certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia. c) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonania napraw lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. d) Urządzenia muszą być objęte gwarancją minimum 24 miesiące. e) W przypadku gdy urządzenie nie będzie zgodne z ofertą i SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić je na zgodne z opisem. f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem urządzeń objętych zamówieniem łącznie z rozładowaniem oraz wniesieniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi również wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. g) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zestawów komputerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem użytkowym, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39160000-1

Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 39112000-0, 39121100-7, 30200000-1, 30231310-3, 48620000-0, 48000000-8, 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Meble szkolne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9495.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: cezas@cezas.pl
Adres pocztowy: al. Solidarności 15
Kod pocztowy: 15-751
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11679.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10794.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43650.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzęt informatyczny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. W związku z otrzymaniem ofert zawierających różne stawki podatku VAT dla dostawy tego samego sprzętu, tj. komputerów stacjonarnych, monitorów, switcha i oprogramowania, Zamawiający wystąpił w dniu 12 listopada 2019 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty dla części 2, z wezwaniem do złożenia wyjaśnień na jakiej podstawie prawnej określili w formularzu ofertowym stawkę podatku VAT i w jaki sposób obliczyli podatek VAT oraz cenę brutto oferty. Czterech wykonawców: CEZAR sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom; MPC, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno; CPU ZETO, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra; FHU HORYZONT, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, wskazało, że podatek VAT dla asortymentu obejmującego: komputery stacjonarne, monitory oraz switch został ustalony według stawki 0% w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 8 do tejże ustawy oraz 23% w odniesieniu do pozostałego asortymentu. Pozostali wykonawcy: Web-Profit, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, PWH WIP, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik, BP Komputery, ul. Piotrkowska 220, 90-369 Łódź wskazali, że podatek VAT dla całego wskazanego powyżej asortymentu został ustalony według stawki 23% w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podjęte przez Zamawiającego działania wyjaśniające dotyczące metodologii obliczenia podatku VAT i samej ceny ofert złożonych przez poszczególnych wykonawców ujawniły, że pozostawienie wykonawcom swobody w ustaleniu „właściwej stawki podatku VAT” w odniesieniu do części 2 doprowadziło w rezultacie do skrajnych rozbieżności w interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie działań i obowiązków Zamawiającego, co skutkowało istotnymi rozbieżnościami w wartości złożonych ofert. Zamawiający ustalając zasady dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny oferty kierował się tym, że miały one mieć charakter uniwersalny i odnosić się do obu części przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym, nie wskazał w treści SIWZ, że będzie zwracał się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dostawę sprzętu komputerowego do placówki oświatowej, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ani nie zobowiązywał się do wystąpienie o wydanie takiego potwierdzenia, ale jednocześnie nie wskazywał także, że nie będzie zwracał się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dostawę sprzętu komputerowego do placówki oświatowej, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie będzie dysponował takim potwierdzeniem. Brak wyraźnych wytycznych dla wykonawców w zakresie ustalenia stawek podatku VAT dla części 2 potencjalnie mogło doprowadzić do niezamierzonego przez Zamawiającego utrudnienia przejrzystości oraz konkurencyjności postępowania. Skłoniło to Zamawiającego do przekonania, że postępowanie obarczone jest wadą, której usunięcie jest niemożliwe. W tym stanie rzeczy koniecznym stało się unieważnienie postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.