Ogłoszenie nr 510271391-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Uniwersytet Łódzki: Dostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt NCBiR III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18, Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, Zadanie 2. Modyfikacja i realizacja programu kształcenia na kierunku "Nauczanie Chemii" na Wydziale Chemii UŁ - studia stac. II st. Finansowanie w ramach pozycja zaplanowanych w budżecie: pozycja nr 86. Projekt P191110000005NB00 MPK 2110000010 źródło finansowania 1.02.01.001.00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611467-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Łódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 12870000000000, ul. ul. Narutowicza  68, 90-136  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 635 43 54, e-mail przetargi@uni.lodz.pl, faks 42 635 43 26.
Adres strony internetowej (url): www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: www.uni.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
71/ZP/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi. Pod pojęciem dostawa należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu (wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy) do Wydziału Chemii, Katedry Chemii Środowiska, Zakład Dydaktyki Chemii, Pomorska 163/165, pokój A124 (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty), a także uruchomienie sprzętu, sprawdzenie poprawności działania i szkolenie z zakresu obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.) Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.