Ogłoszenie nr 510271210-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Centrum Usług Wspólnych w Markach: Zakup i dostawa pracowni komputerowej w systemie komputerowych stanowisk terminalowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627876-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych w Markach, Krajowy numer identyfikacyjny 14122862700000, ul. ul. Klonowa  7, 05-270  Marki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 771 37 34, e-mail andrzej.motyka@marki.pl, faks 22 771 35 86.
Adres strony internetowej (url): www.bip.marki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa pracowni komputerowej w systemie komputerowych stanowisk terminalowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP.271.62.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następującego fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z czynnościami wdrożeniowymi i szkoleniem: L.p. Nazwa Ilość 1. Serwer – załącznik nr 1a do SIWZ 1 szt. 2. Zasilacz UPS do serwera – załącznik nr 1b do SIWZ 1 szt. 3. Zestaw komputerowy dla ucznia typu terminalowego – załącznik nr 1c do SIWZ 24 szt. 4. Zestaw komputerowy dla nauczyciela – załącznik nr 1d do SIWZ 1 szt. 5. Oprogramowanie i licencje – załącznik nr 1e do SIWZ 6. Komponenty dodatkowe – załącznik nr 1f do SIWZ 2 szt. 7. Montaż, instalacje, konfiguracje i szkolenia z obsługi 1 kpl. 2. Szczegółowy opis sprzętu oraz jego specyfikacja techniczna została zawarta w załącznikach od 1a do 1f do SIWZ. Wymienione w w/w załącznikach do Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 3. Czynności wdrożeniowe: dostawa wszystkich urządzeń do miejsca wdrożenia, konfiguracja i instalacja serwera, konfiguracja i instalacja oprogramowania, konfiguracja urządzeń terminalowych, uruchomienie całego systemu wraz z szkoleniem dla Administratora w miejscu wdrożenia. 4. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 5. Przedmiot umowy będzie dostarczony, wniesiony i rozładowany do siedziby zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez zamawiającego, w godzinach pracy zamawiającego. 6. W/w sprzęt komputerowy objęty zamówieniem przeznaczony jest na cele edukacyjne dla placówek oświatowych. Zakup i dostawa tego sprzętu jest opodatkowana stawką 0% VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 roku poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48761000-0, 48000000-8, 48822000-6, 30236000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48480
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRODATA Sp. z o .o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dąbrowskiego 233
Kod pocztowy: 60-406
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 50749
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50749
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50749
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.