Ogłoszenie nr 510270967-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Miasto Kalisz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4w Kaliszu oraz dla Liceum Plastycznego w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu objęty jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/17.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603691-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny Rynek  20, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4w Kaliszu oraz dla Liceum Plastycznego w Kaliszu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRM. 271.01.41.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu w ramach realizacji zadania pn. ,,Centrum Aktywności Mieszkańców” w ramach projektu ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” oraz dla potrzeb Liceum Plastycznego w Kaliszu, a także świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w SIWZ, w tym w projekcie umowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania: komputer PC z monitorem - 16 sztuk, serwer - 1 sztuka, urządzenie wielofunkcyjne A4 mono - 1 sztuka, projektor multimedialny model A - 2 sztuki, ekran projekcyjny model A – 1 sztuka, notebook - 2 sztuki, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 1 sztuka, projektor multimedialny model B - 2 sztuki, dedykowany do projektora multimedialnego model B uchwyt do montażu sufitowego - 1 sztuka, ekran projekcyjny model B - 1 sztuka, ekran projekcyjny model C - 1 sztuka, oprogramowanie antywirusowe (16 licencji na komputery PC, 1 licencja serwerowa). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ i załącznikach do niej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 48823000-3, 30213100-6, 38652100-1, 30232110-8, 30216110-0, 38653400-1, 48620000-0, 48760000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROKERG Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Malborska 15/13
Kod pocztowy: 03-286
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63800.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63800.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74727.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.