Ogłoszenie nr 510270777-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach: Upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606930-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 28836600028000, ul. ul. Wybrzeże Armii Krajowej  15, 44-101  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, e-mail przetargi@io.gliwice.pl, faks 032 2789197, 2789198.
Adres strony internetowej (url): www.io.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO / DZ – 381 – 1 –151/ 19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja asortymentowo - cenowa - załącznik nr 2 do SIWZ 2) Wzór umowy - załączniki nr 8 do SIWZ 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych 4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72514200-3

Dodatkowe kody CPV: 48151000-1, 48180000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 420000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELEKTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Inflancka 4C bud. D
Kod pocztowy: 00-189
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 369615.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 369615.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369615.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.