Ogłoszenie nr 510270765-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Miasto Białystok: Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609269-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOŚ-III.271.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę bezzałogowego statku powietrznego(BSP) z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, zwanego w dalszej części „dronem” (1 szt.), 2) dostawę dodatkowego wyposażenia drona: a) kamera (moduł optyczny: kamera wizyjna (1 szt.), kamera termowizyjna (1 szt.)), b) urządzenia pomiarowego z czujnikami-sensorami (1 szt.) z oprogramowaniem do przetwarzania i prezentacji zbieranych danych, c) dodatkowego kompletu wymiennych akumulatorów (3 szt.) wraz z ładowarką do drona (1 szt.), 3) przeprowadzenie w trakcie realizacji umowy szkoleń potwierdzonych świadectwem ukończenia szkolenia i egzaminem wewnętrznym w ośrodku szkoleniowym oraz zakończonych przystąpieniem do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO (BVLOS) dla trzech operatorów; szkolenie z uzyskania uprawnień – masa BSP do 25kg, 4) szkolenie produktowe dla trzech osób z zakresu obsługi urządzeń pokładowych stałych i wymiennych (m.in. kamery termowizyjnej i wizyjnej oraz urządzenia pomiarowego), 5) udzielenie wsparcia technicznego w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania oraz serwisu gwarancyjnego i przeglądów, obejmującego okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 6) zapewnienie przez Wykonawcę tzw. aerocasco, obejmującego 1 rok od podpisania protokołu końcowego. 2. Urządzenia wymienione w ust. 1 muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, nie starsze niż z 2019 r. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pok. 200 w Białymstoku, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy opis zamówienia (OPZ) został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SIWZ i OPZ. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34711200-6

Dodatkowe kody CPV: 38651600-9, 32333100-7, 38410000-2, 80510000-2, 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 179241.19
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SoftBlue S.A.
Email wykonawcy: ikierul@softblue.pl
Adres pocztowy: ul. J. Zamoyskiego 2B
Kod pocztowy: 85-063
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 217464.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211031.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217464.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.