Ogłoszenie nr 510270707-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie: „Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
,,EtnoCarpathia"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621154-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27685400000000, ul. ul. 3 Maja  19, 35-030  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 535 278, e-mail sekretariat@muzeum.rzeszow.pl, faks 178 536 084.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-26/13/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do digitalizacji: Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem; Specjalistyczne oprogramowanie do obróbki graficznej; Macierz dyskowa do archiwizacji danych; Skaner graficzny A3 z wysoką rozdzielczością; Kolorowa drukarka laserowa; Oprogramowanie do skatalogowania i udostępnienia zbiorów i archiwum społecznego; Lustrzanka cyfrowa ze statywem, kartą pamięci i futerałem do fotografowania obiektów 2D i 3D.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30233000-1, 30216110-0, 42962000-7, 38650000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Zastosowań Informatycznych CZI s.c. Grzegorz Pękala, Grzegorz Porada
Email wykonawcy: info@czi.com.pl
Adres pocztowy: ul. Krajobrazowa 4/1L
Kod pocztowy: 35-119
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62730.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62730.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179518.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.