Ogłoszenie nr 510270692-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie: świadczenia przez KIR usługi polegającej na: 1) pośredniczeniu poprzez System Ognivo w wymianie pomiędzy Uczestnikami informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi i operacjami na nich wykonywanymi; 2) prowadzeniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 112c Prawa bankowego, zwanego dalej „Ognivo EZ”,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550243449-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000001021100, ul. Alojzego Felińskiego  2B, 01-513  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, e-mail kancelaria.ias.440000@mf.gov.pl , przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl, faks 22 5618093.
Adres strony internetowej (url): http//www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenia przez KIR usługi polegającej na: 1) pośredniczeniu poprzez System Ognivo w wymianie pomiędzy Uczestnikami informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi i operacjami na nich wykonywanymi; 2) prowadzeniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 112c Prawa bankowego, zwanego dalej „Ognivo EZ”,
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR/29/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
§ 1. 1. Umowa określa zasady świadczenia przez KIR usługi polegającej na: 1) pośredniczeniu poprzez System Ognivo w wymianie pomiędzy Uczestnikami informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi i operacjami na nich wykonywanymi; 2) prowadzeniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 112c Prawa bankowego, zwanego dalej „Ognivo EZ”, zwanej dalej „Usługą Ognivo”, w zakresie określonym Regulaminem Usługi Ognivo, zwanym dalej „Regulaminem”. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2012 do 31.12.2020
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48700000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 339463.42
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Email wykonawcy: luo@kir.pl
Adres pocztowy: ul. rtm W. Pileckiego 65-781
Kod pocztowy: 07-281
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 417540
Oferta z najniższą ceną/kosztem 418540
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 417540
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  WR  na podstawie art. 67 ust. 1 ppkt b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca jako jedyny ma uprawnienia do świadczenia tego typu usługi, wobec powyższego postępowanie mogło być prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)