Ogłoszenie nr 510270609-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: Dostawa 5 licencji produkcyjnych wraz z 12 miesięcznym serwisem i nadzorem autorskim w ramach doposażenia BD CATO.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550256078-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Krajowy numer identyfikacyjny 43121936000000, ul. dr K. Jaczewskiego  7, 20-090  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 454 1762, 81 454 1762, e-mail zampub@cozl.eu, faks 81 747 63 27.
Adres strony internetowej (url): www.cozl.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 5 licencji produkcyjnych wraz z 12 miesięcznym serwisem i nadzorem autorskim w ramach doposażenia BD CATO.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
COZL/DZP/ED/3412/WR-80/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa 5 licencji produkcyjnych wraz z 12 miesięcznym serwisem i nadzorem autorskim w ramach doposażenia BD CATO. W okresie 12 miesięcy (od dnia podpisania umowy) usług wsparcia serwisowego systemu CATO firmy Becton Dickinson Austria Gmbh, do zlecenia i przygotowania cytostatyków, dla instalacji CATO funkcjonującej u Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72253200-5

Dodatkowe kody CPV: 48814000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skamex Sp. z o.o. S.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Kod pocztowy: 93-121
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166050
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166050
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166050
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest użytkownikiem specjalistycznego oprogramowania BD CATO, którego producentem i właścicielem praw do oprogramowania jest firma Becton Dickinson Austria GmbH, natomiast wyłącznym dystrybutorem sprzedaży w Polsce jest firma Skamex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52, 93 -121 Łódź. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie BD CATO w pięć dodatkowych licencji produkcyjnych wraz z 12 miesięcznym serwisem i nadzorem autorskim. Licencje mają zostać użyte do wyposażenia stanowisk produkcyjnych chemioterapii w pięciu nowych komorach laminarnych w nowopowstającym budynku COZL. Firma Skamex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52, 93 -121 Łódź jako wyłączny dystrybutor sprzedaży może dostarczyć COZL kompatybilne licencje z oprogramowaniem BD CATO.