Ogłoszenie nr 510270555-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI: Świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center oraz udostępniania i utrzymania sprzętu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597420-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540199104-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI, Krajowy numer identyfikacyjny 383266132, ul. PLAC TRZECH KRZYŻY  10/14, 00-499  WARSZAWA, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. -, 606635390, e-mail zamowienia@fppp.gov.pl, grzegorz.kubski@fppp.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.fppp.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja, której fundatorem jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center oraz udostępniania i utrzymania sprzętu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/2019/4
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center oraz udostępniania i utrzymania sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32522000-8

Dodatkowe kody CPV: 64210000-1, 64212100-6, 64215000-6, 45314000-1, 48500000-3, 72212510-7, 50300000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 91 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Uzasadnienie: w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu. Żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom zamawiającego zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.