Ogłoszenie nr 510270465-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: Dostawa specjalistycznego oprogramowania EndNote X9, na potrzeby Zakładu Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Krajowy numer identyfikacyjny 34005769500000, ul. Chodkiewicza  30, 85-064  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 419 100, e-mail zampub@ukw.edu.pl, faks 523 608 206.
Adres strony internetowej (url): www.ukw.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna Szkoła Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa specjalistycznego oprogramowania EndNote X9, na potrzeby Zakładu Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UKW/DZP-281-D-131/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania EndNote X9, na potrzeby Zakładu Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4135
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gambit - Centrum Oprogramowania i szkoleń, sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Al. Pokoju nr 298
Kod pocztowy: 31-564
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5086.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5086.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5086.05
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67, ust. 1 pkt.1b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 1b zamawiający może zastosować tę przesłankę udzielając zamówienia publicznego, jeżeli związana jest z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów oraz jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Program EndNote zawiera szereg funkcji usprawniających pracę nad pisaniem tekstów do publikacji naukowych. Umożliwia przeszukiwanie baz danych online na podstawie zadanych kryteriów, ułatwiając odnalezienie odpowiedniej literatury. Zgromadzona biblioteka referencji może być współdzielona ze współpracownikami (np. współautorami publikacji). Program umożliwia także formatowanie cytowania i bibliografii w trakcie pisania publikacji, zgodnie w wymogami wybranego wydawcy.Jest to jedyny na świecie program współpracujący z najpopularniejszymi edytorami tekstu: MS Word czy Apache Open Office. Dzięki narzędziu CWYW, istnieje możliwość tworzenia bibliografii w trakcie pisania tekstu naukowego. Formatowanie bibliografii odbywa się automatycznie, na podstawie jednego z wybranych stylów. Styl formatowania zależy w głównej mierze od wymagań wydawcy. Narzędzia CWYW dodawane są do edytora tekstu jako dodatkowy pasek/zakładka w interfejsie programu. Dostawa tego specjalistycznego oprogramowania w języku polskim może odbyć się przez wyłącznego autoryzowanego dystrybutora jakim jest firma Gambit centrum Oprogramowania i szkoleń, sp. z o.o. Oprogramowanie jest chronione prawami wyłącznymi, a dostawa może być realizowana tylko i wyłącznie przez firmę Gambit. W związku z powyższym uzasadnione jest skorzystanie przez zamawiającego z przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, ponieważ wykazał ochronę praw wyłączonych i również wykazał, że dostawa może być wykonana wyłącznie przez określonego wykonawcę.