Ogłoszenie nr 510269955-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.
Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu: Dostawa komputerów z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia dla półki do macierzy IBM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614441-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93193483900000, ul. al. Marcina Kromera  44, 51-163  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 32 72 100, e-mail grodzkad@zgkikm.wroc.pl, faks 71 32 72 390.
Adres strony internetowej (url): https://bip.zgkikm.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia dla półki do macierzy IBM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZGKIKM.EA.260.2.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów wraz z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia dla półki do macierzy IBM. Zamówienie obejmuje cztery części: Część I Dostawa komputerów z systemem Windows 10 Professional lub równoważnym wraz z kompatybilnymi monitorami -14 sztuk Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr I zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1a do SIWZ. Wymagany okres gwarancji: minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia zrealizowania zamówienia. Część II Zakup urządzenia Fortigate 100E - 2 szt. Zakup urządzeń FortiGate 100E z możliwością przeniesienia obecnie posiadanego wsparcia znajdującego się na urządzeniach FortiGate 90D, będących własnością Zamawiającego. Wsparcie dla: 1. urządzenia Fortigate FG-90D-BDL Fortigate-90D (FGT90D3Z15011190) Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard UTN Bundle HWID wygasa 20.01.2020 roku, 2. urządzenia Fortigate FG-90D-BDL Fortigate-90D (FGT90D3Z16008215) Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard UTN Bundle HWID wygasa 20.05.2020 roku. Wymagany okres gwarancji: minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy w miejscu instalacji licząc od dnia zrealizowania zamówienia. Część III Dostawa taśm do streamera – 20 sztuk Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr III zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1b do SIWZ. Wymagany okres gwarancji: minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zrealizowania zamówienia. Część IV Wsparcie gwarancyjne (wsparcie typu 9x5 SBD) dla półki P/N: 00Y2457, S/N: 78C5142 do macierzy IBM v3700 Storwize na okres 1 roku (data wygaśnięcia licencji 02.12.2019 r.) W celu zapewnienia serwisu gwarancyjnego i aktualizacji oprogramowania potrzebne jest wsparcie dla półki P/N: 00Y2457, S/N: 78C5142 do macierzy IBM v3700 Storwize. Dotychczasowe wsparcie wygasa w dniu 2 grudnia 2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 48700000-5, 30237000-9, 72611000-6, 30231300-0, 32420000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa komputerów z systemem Windows 10 Professional lub równoważnym wraz z kompatybilnymi monitorami - 14 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40047.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CPU ZETO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49306.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43738.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59219.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa taśm do streamera - 20 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1920
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Spinel Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podwale 75
Kod pocztowy: 50-449
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1992.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1992.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2583
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup urzadzenia Fortigate 100E - 2 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w części nr II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty złożonej na tą część postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Wsparcie gwarancyjne (wsparcie typu 9x5 SBD) dla półki P/N: 00Y2457, S/N: 78C5142 do macierzy IBM v3700 Storwize na okres 1 roku (data wygaśnięcia licencji 02.12.2019 r.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w części nr IV zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ na tą część postępowania nie została złożona żadna oferta

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.