Ogłoszenie nr 510268921-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Gmina Niedrzwica Duża: Dostawa interaktywnych tablic dotykowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628245-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, REGON P-000540529. Osoba do kontaktów: Wojciech Romanek, e-mail: przetargi@niedrzwicaduza.pl. Adres internetowy https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, REGON 431019862. Osoba do kontaktów: Jarosław Kołodziejczyk e-mail: kolodziejczyk_j@interia.pl Adres internetowy: http://www.strzyzewice.lubelskie.pl/
Gmina Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek, REGON 431019773. Osoba do kontaktów: Hubert Bryda e-mail: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl Adres internetowy: http://www.jablonna.lubelskie.pl/

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Niedrzwica Duża, Krajowy numer identyfikacyjny 54052900000000, ul. Lubelska  30, 24-220  Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 175 085, e-mail przetargi@niedrzwicaduza.pl, faks 815 175 085.
Adres strony internetowej (url): https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Podmiotem wyznaczonym do przeprowadzenia postępowania jest Gmina Niedrzwica Duża.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa interaktywnych tablic dotykowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa interaktywnych tablic dotykowych”. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) dostawę 3 szt. zestawów interaktywnych tablic dotykowych dla gmin: Niedrzwica Duża, Jabłonna i Strzyżewice (po jednej sztuce do każdej z gmin), spełniających warunki techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) zamontowanie tablic oraz skonfigurowanie urządzeń zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, 3) przeszkolenie administratorów urządzenia, 4) przekazanie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, 5) wykonanie pozostałych obowiązków określonych w załącznikach nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Urządzenia należy dostarczyć i zamontować w siedzibie każdej z gmin tj.: 1) Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, 2) Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22, 23-114 Jabłonna – Majątek, 3) Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice. 5. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje), wystawione na każdą z gmin. Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważność. 6. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu urządzeń uwzględnić wymagania osób z niepełnosprawnościami i dostępność urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób z niepełnosprawnościami w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich). 7. Wykonawca, na co najmniej 1 dzień przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 10. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30231320-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.