Ogłoszenie nr 510268551-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Polska Agencja Kosmiczna: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614772-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540236259-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Agencja Kosmiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 36099222100000, ul. Trzy Lipy  3, 80-172  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 500 87 60, 22 182-25-25, e-mail izabela.gawlik-baranska@polsa.gov.pl, justyna.sokolowska@polsa.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://polsa.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 (siedem) części: Część I-SERWER KOMPUTEROWY, Część II - STACJA ROBOCZA, Część III-LAPTOP DO PRACY W TERENIE, Część IV - DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA, Część V - PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, Część VI - ZESTAW DO TELEKONFERENCJI, Część VII - OPROGRAMOWANIE 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla każdej z części (tj. w Załącznikach Nr: 1a dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla Części III, 1d dla Części IV, 1e dla Części V, 1f dla Części VI, 1g dla Części VII.)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48821000-6

Dodatkowe kody CPV: 48821000-9, 51611100-9, 30213000-5, 30231300-0, 48000000-8, 30213100-6, 30237410-6, 30237270-2, 42962000-7, 30192113-6, 38652100-1, 38653400-1, 32232000-8, 32232000-8, 48515000-1, 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: SERWER KOMPUTEROWY (1 komplet)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 104473.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 4
Kod pocztowy: 02-796
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 109470.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109470.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109470.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: STACJA ROBOCZA (2 komplety)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60746.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 4
Kod pocztowy: 02-796
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 101400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: LAPTOP DO PRACY W TERENIE (1 komplet)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12143.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 4
Kod pocztowy: 02-796
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA (1 komplet)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 12 listopada 2019 r. do godz.: 11:30 w Części IV wpłynęła jedna oferta złożona przez Kserkop Sp. z o.o. z Krakowa (kod: 30-019), ul. Mazowiecka 21 z ceną ofertową brutto 38.130,00 zł. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż bezpośrednio przed otwarciem ofert, została podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w Części IV i jest to kwota w wysokości 22.575,21 zł brutto. Ponadto Zamawiający w dniu 12 listopada 2019 r. po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego, dokument pn.: „Informacja z otwarcia ofert”, zawierający informacje w powyższym zakresie. Mając powyższe okoliczności na względzie, w szczególności fakt, że oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części IV, uzasadnionym stało się unieważnienie postępowania w tej części. Jednocześnie należy podkreślić, iż Zamawiający nie ma możliwości przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia w Części IV, środków finansowych w kwocie wyższej niż pierwotnie przeznaczył, co oznacza, iż nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w Części IV do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: PROJEKTOR MULTIMEDIALNY (3 komplety)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jednocześnie jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 12 listopada 2019 r. do godz.: 11:30 w Części V nie została złożona żadna oferta. Mając powyższe okoliczności na względzie, uzasadnionym stało się unieważnienie postępowania w tej części, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: ZESTAW DO TELEKONFERENCJI (3 komplety)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jednocześnie jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu w Części VI tj. do dnia 12 listopada 2019 r. do godz.: 11:30, wpłynęła jedna oferta złożona przez Network Experts sp. z o.o. sp.k z Warszawy (kod: 03-583), ul. Chojnowska 8 z ceną ofertową brutto 37.146,00 zł. Oferta Wykonawcy Network Experts sp. z o.o. sp.k z Warszawy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając powyższe okoliczności na względzie, w szczególności fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu w Części VI nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, uzasadnionym stało się unieważnienie postępowania w tej części, na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: OPROGRAMOWANIE (5 różnych kompletów)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 12 listopada 2019 r. do godz.: 11:30 w Części VII wpłynęła jedna oferta złożona przez GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. z Krakowa (kod: 31-564), Al. Pokoju 29B/22-24 z ceną ofertową brutto 121.044,30 zł. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż bezpośrednio przed otwarciem ofert, została podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w Części VII i jest to kwota w wysokości 41.303,11 zł brutto. Ponadto Zamawiający w dniu 12 listopada 2019 r. po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego, dokument pn.: „Informacja z otwarcia ofert”, zawierający informacje w powyższym zakresie. Mając powyższe okoliczności na względzie, w szczególności fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części VII, uzasadnionym stało się unieważnienie postępowania w tej części. Jednocześnie należy podkreślić, iż Zamawiający nie ma możliwości przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia w Części VII, środków finansowych w kwocie wyższej niż pierwotnie przeznaczył, co oznacza, iż nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w Części VII do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.