Ogłoszenie nr 510268336-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o.: Dostawa i wdrożenie systemu informacji geoprzestrzennej (GIS) dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593406-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540190773-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35637842900000, ul. ul. Piastowska  18, 32-660  Chełmek, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-33 8461261, e-mail sekretariat@mzgk.chelmek.aonet.pl, faks 0-33 8461289.
Adres strony internetowej (url): www.mzgk.chelmek.aanet.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie systemu informacji geoprzestrzennej (GIS) dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/MZGK/JRP/2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1. dostawa, udzielenie licencji na geoprzestrzenny systemu ewidencji i zarządzania pracą sieci wodociągowo - kanalizacyjnej – system GIS (z angielskiego Geograficzny System Informacji) dla 10 użytkowników, 2. dostawa i instalacja Bazy Danych 3. wdrożenie geoprzestrzennego systemu ewidencji i zarządzania pracą (serwis w okresie 12 miesięcy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38221000-0

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 48600000-4, 72000000-5, 72263000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149593.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KartGIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 81
Kod pocztowy: 02-001
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 337020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 337020.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.