Ogłoszenie nr 510268222-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4: Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591419-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 69495500000000, ul. ul. Sienkiewicza  70, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 631 055, e-mail psp4ostrowiec@wp.pl, faks 412 631 055.
Adres strony internetowej (url): http://psp4.ostrowiec.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PSP4.CSNM.00.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I. Dostawa, montaż i uruchomienie pomocy dydaktycznych oraz multimedialnego gabinetu logopedycznego. - pomoce dydaktyczne do pracowni biologiczno-chemicznej; - pomoce dydaktyczne do pracowni geograficzno – przyrodniczej - pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno – fizycznej, - multimedialny gabinet logopedyczny. Szczegółowy opis powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SIWZ. Część II. Dostawa i montaż mebli: - pracownia chemiczno - biologiczna stoliki uczniowskie jednoosobowe 28 szt. krzesełka dla uczniów 28 szt. biurko dla nauczyciela 1 szt. krzesło dla nauczyciela 1 szt. zestaw mebli 1 szt. stolik laboratoryjny do doświadczeń 1 szt. szafa na odczynniki chemiczne 1 szt. szafa na laptopy 1 szt. tablica biała suchościeralna ceramiczna 1 szt. przepływowy podgrzewacz wody 1 szt. stojak do przechowywania plansz na kółkach 1 szt. stojak do map i plansz 1 szt. - pracownia geograficzna – przyrodnicza: stoliki uczniowskie jednoosobowe 28 szt. krzesełka dla uczniów 28 szt. biurko dla nauczyciela 1 szt. krzesło dla nauczyciela 1 szt. zestaw mebli 1 szt. stojak do przechowywania map i plansz 1 szt. stojak do map i plansz 1 szt. tablica biała suchościeralna ceramiczna 1 szt. - pracownia matematyczno - fizyczna: stoliki uczniowskie jednoosobowe 28 szt. krzesełka dla uczniów 28 szt. biurko dla nauczyciela 1 szt. krzesło dla nauczyciela 1 szt. zestaw mebli 1 szt. szafa na laptopy 1 szt. tablica biała suchościeralna ceramiczna 1 szt. Szczegółowy opis powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4b do SIWZ. Część III. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych. tablica interaktywna z montażem -1 szt. do pracowni biologiczno-chemicznej, - 1 szt. do pracowni matematyczno - fizycznej 2 szt. projektor krótkoogniskowy z montażem - 1 szt. do pracowni biologiczno-chemicznej, - 1 szt. do pracowni matematyczno - fizycznej 2 szt. notebook dla nauczyciela - 1 szt. do pracowni geograficzno – przyrodniczej, - 1 szt. do pracowni biologiczno-chemicznej, - 1 szt. do pracowni matematyczno – fizycznej, - 1 szt. do pracowni przeznaczonej na gabinet logopedyczny 4 szt notebooki dla uczniów -26 szt. do pracowni matematyczno-fizycznej, - 26 szt. do pracowni biologiczno - chemicznej 52 szt. urządzenie wielofunkcyjne do pracowni geograficzno-przyrodniczej 1 szt. drukarka 3D do pracowni matematyczno - fizycznej 1 szt. Szczegółowy opis powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4c do SIWZ. 1.3. Przedmiot zamówienia, w tym zakres wymaganych szkoleń dla użytkowników, został szczegółowo opisany, odrębnie dla każdej części, w załącznikach „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiących załączniki nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 45314320-0, 32322000-6, 30213100-6, 39160000-1, 48520000-9, 48900000-7, 38652100-1, 30200000-1, 48620000-0, 30230000-0, 38630000-0, 30195900-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ MULTIMEDIALNEGO GABINETU LOGOPEDYCZNEGO
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.