Ogłoszenie nr 510268164-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie: Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego na potrzeby WUP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wydatek współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621745-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540252819-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 81014446200000, ul. Mickiewicza  41, 70-383  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 256 100, e-mail sekretariat@wup.pl, faks 914 256 103.
Adres strony internetowej (url): https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego na potrzeby WUP
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WUP.XVA.322.265.MBi.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedłużenie aktualizacji Eset Endpoint Antivirus Suite lub równoważnego programu antywirusowego, na okres od 22-12-2019r. do 21-12-2020r. Konto użytkownika: EAV-37307887. Aktualizacje baz sygnatur wirusów i oprogramowania. Ilość posiadanych licencji z FP: 170. Ilość posiadanych licencji z EFS’u: 100. Ilość posiadanych licencji z FGŚP: 14. Łącznie: 314. Usługa aktualizacji oprogramowania ESET do najnowszej wersji na serwerze klienta oraz wszystkich jednostkach komputerowych w ilości około 314 szt. Usługa aktualizacji musi odbyć się w siedzibie klienta na ul. Mickiewicza 41, ul. Żubrów 3 oraz zdalnie w Filii WUP w Koszalinie. Aktualizację przeprowadzić będzie można w dniach od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:30 – 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku równoważnego oprogramowania antywirusowego, obowiązkowe jest przeszkolenie pracowników Zamawiającego (4 osoby) przez osobę posiadającą uprawnienia do tego typu szkoleń, w zakresie administracji oprogramowaniem. Termin realizacji nie ulega zmianie- zgodnie z deklaracją w ofercie ceowej- liczona jako całość przedmiotu zamówienia- max 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lub deklaracją złożoną w ofercie cenowej. W przypadku oprogramowania równoważnego, Wykonawca max do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lub deklaracją złożoną w ofercie cenowej winien : 1. Zaprojektować nową architekturę rozwiązania i jej implementację obok już istniejącej starej architektury (przed końcem działania starej licencji trzeba przygotować do uruchomienia nowe środowisko). 2. Przeprowadzić odinstalowanie starego klienta antywirusowego na 314 stacjach oraz agentów działających na stacjach. 3. Przeprowadzić konwersję polis antywirusowych obowiązujących na starym serwerze antywirusowym do nowego serwera antywirusowego. 4. Przeprowadzić konwersję konfiguracji stacji antywirusowej w 3 profilach: skanowania z menu kontekstowego, skanowania z inteligentnym wyborem obiektów, skanowania dokładnego wszystkich plików. Konfiguracja musi zostać przekonwertowana dla 3 modułów: skanowania komputera, skanowania poczty e-mail, ochrony dokumentów. 5. Przeprowadzić konwersję konfiguracji serwerowych stacji Windows i Linux również w 3 profilach i 3 modułach. Specyfikacja programu równoważnego została szczególowo opisana w SIWZ, Załącznik nr 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48761000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25183.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Point Sp. z o. o
Email wykonawcy: pointas@pointas.pl
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr 7A
Kod pocztowy: 02-366
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26304.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26304.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26304.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.