Ogłoszenie nr 510267969-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Zespół Placówek Edukacyjnych: Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610466-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Placówek Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 28143870900000, ul. Turowskiego  1, 10-685  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 538 92 50, e-mail sekretariat@zpe.olsztyn.pl, faks 89 538 92 51.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zpe.olsztyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna realizująca zadania zlecone przez Urząd Miasta
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPE.27.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, gotowych do prawidłowego funkcjonowania. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1 zamówienia – dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ilości 12 szt. Część 2 zamówienia – dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ilości 55 szt. Część 3 zamówienia – dostawa tabletów z oprogramowaniem systemowym w ilości 7 szt. Szczegółowy zakres minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia zawierają Wymagania techniczno-użytkowe sprzętu stanowiące odpowiednio Załącznik 5a/5b/5c do niniejszej SIWZ. UWAGA! W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi stacjonarny sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30000000-9

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30213200-7, 48771000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ilości 12 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający – Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 (dostawa komputerów stacjonarnych AiO), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ilości 55 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 213295.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul. Wolność 8/4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 262352.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210663.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289824.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: dostawa tabletów z oprogramowaniem systemowym w ilości 7 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5169.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU INGWAR Wioletta Wiśniewska
Email wykonawcy: biuro@ingwar.com.pl
Adres pocztowy: ul. Pana Tadeusza 20A/35
Kod pocztowy: 10-461
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6357.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6357.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7913.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.