Ogłoszenie nr 510267895-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie: Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach projektów: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” oraz „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” - II części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” oraz „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614842-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 60418276000000, ul. Bazylianówka  46, 20-144  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 710 65 00, e-mail sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, faks 81 710 65 01.
Adres strony internetowej (url): www.lublin.rdos.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach projektów: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” oraz „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” - II części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOF.261.11.12.2019.WM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach projektów: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” oraz „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” - II części: Część I – Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach realizacji projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” POIS.02.04.00-00-0191/16. Część II – Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Część I 2.1.1. ręczne urządzenie nawigacyjne (GPS) – 1 sztuka, 2.1.2. bezprzewodowy aparat telefoniczny – 1 sztuka, 2.1.3. pamięć USB (pendrive) – 2 sztuki, 2.1.4. aparat fotograficzny z wymiennym obiektywem oraz z oprzyrządowaniem – 1 zestaw, 2.1.5. komputer typu laptop (wraz z oprogramowaniem) – 1 sztuka 2.1.6. przełącznik sieciowy – 1 sztuka, 2.1.7. router Wi-Fi – 1 sztuka, 2.1.8. urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3 – 1 sztuka 2.2. Część II 2.2.1. urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3 – 4 sztuki 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30232130-4

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 48624000-8, 30191000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I – Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach realizacji projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” POIS.02.04.00-00-0191/16.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15284.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARRAKIS Andrzej Marzenta
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Spółdzielczości Pracy 36/36
Kod pocztowy: 20-147
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II – Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7817.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARRAKIS Andrzej Marzenta
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Spółdzielczości Pracy 36/36
Kod pocztowy: 20-147
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9616.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9616.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9616.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.