Ogłoszenie nr 510267869-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Gmina Paszowice: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
. „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614155-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Paszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54461600000000, ul. Paszowice  137, 59-411  Paszowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 701 793, e-mail ug@paszowice.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.paszowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.I.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą sprzętu informatycznego: 1. zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca; 2. wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca; 3. integracja danych z pozostałymi systemami informatycznymi – prace programistyczne; 4. opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP w zakresie spraw ogólnych; 5. zakup licencji zintegrowanego systemu dziedzinowego; 6. wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego; 7. migracja danych do zintegrowanego systemu dziedzinowego; 8. zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów; 9. wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów; 10. opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP w zakresie usług finansowych; 11. wyposażenie serwerowni – zakup serwera – 1 szt.; 12. wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania zarządzającego serwerem – 1 szt.; 13. wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia UTM – 1 szt. Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48710000-8, 48613000-8, 48612000-1, 48517000-5, 48442000-8, 48600000-4, 48422000-2, 48900000-7, 72246000-1, 72268000-1, 72265000-0, 72263000-6, 72262000-9, 72261000-2, 72322000-8, 72300000-8, 72310000-1, 72512000-7, 72220000-3, 72266000-3, 79417000-0, 30233000-1, 48170000-0, 48822000-6, 32420000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 405900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BUK SOFTRES sp.zoo
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zaciszna 44, 35-326 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-326
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 499257.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 498879.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 499257.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.