Ogłoszenie nr 510267831-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN: Wymiana detektora MCT i aktualizacja oprogramowania spektrometru FTIR Nicolet iN10 MX

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 00032698300000, ul. Radzikowskiego  152, 31-342  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 662 83 87, e-mail dzp@ifj.edu.pl, faks 12 6628458.
Adres strony internetowej (url): www.ifj.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana detektora MCT i aktualizacja oprogramowania spektrometru FTIR Nicolet iN10 MX
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP-271-39/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana detektora MCT i aktualizacja oprogramowania spektrometru FTIR Nicolet iN10 MX.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48461000-7

Dodatkowe kody CPV: 50410000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 172272.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SPECTRO-LAB Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 100/102
Kod pocztowy: 05-092
Miejscowość: Łomianki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 212534.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 212534.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 212534.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone w trybie: zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: ( ... ) 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie potrzeby uaktualnienia oprogramowania OMNIC PICTA oraz wymiany detektora matrycowego mikroskopu/spektrometru Nicolet iN10 niezbędnego do wykonywania pomiarów. W związku z podejrzeniem awarii spektrometru polegającej na ciągłym zawieszaniu się oprogramowania Omnic Picta oraz wydawaniu przez urządzenie niepokojących odgłosów, połączone z niewłaściwą pracą przejawiającą się komunikatem w oprogramowaniu - błąd "Koniec czasu", mimo niezakończonego procesu mapowania, został zamówiony serwis pogwarancyjny spektrometru Nicolet iN10 (zapotrzebowanie z dn. 16.10.2019). Firma Spectro-Lab jest jedynym serwisantem pogwarancyjnym w/w sprzętu. Po monitach telefonicznych w dn. 25.10 i 12.11.2019 r. o awarii spektrometru, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, termin wizyty serwisu został ustalony na dzień 15.11.2019 roku. Po przeprowadzeniu prac serwisowych, stwierdzono konieczność wykonania wymiany detektora matrycowego MCT oraz uaktualnienia oprogramowania układowego mikroskopu. Zalecono wstrzymanie analiz z wykorzystaniem detektora do czasu jego naprawy. Zgodnie z załączonym raportem serwisowym z firmy Spectro-Lab awaria detektora mikroskopu będącego na wyposażeniu spektrometru Nicolet iN10 wchodzącego w skład Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego spowodowała kondensację pary wodnej na elementach zewnętrznych detektora matrycowego MCT, co zagraża zalaniem pozostałych elementów optycznych i elektronicznych spektrometru a tym samym uszkodzenie całego urządzenia. Ponadto brak uaktualnienia oprogramowania do wersji bieżącej Omnic Picta komputera sterującego zgodnie z raportem firmy Spectro-Lab powoduje generowanie błędnych wyników pomiarów oraz nie zapewnia pełnej kompatybilności aparatury. Nie pozwala to, na prowadzenie dalszych analiz w zakresie wielogodzinnych map spektralnych służących do realizacji tematów badawczych we współpracy z innymi jednostkami naukowymi. Celem usunięcia awarii należy wykonać całość zakresu prac wskazanych w raporcie serwisowym firmy Spectro-Lab z dn. 19.11.2019r. które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia badań z wykorzystaniem aparatury.