Ogłoszenie nr 510267787-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Centrum Obsługi Administracji Rządowej: Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiN

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617003-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej, krajowy numer identyfikacyjny 12261725000000, ul. ul. Powsińska 69/71 , 02-903 Warszawa, woj.mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 61 18, e-mail zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl, faks 22 694 61 21

Informacje dodatkowe:
Zamawiającym jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 12261725000000, ul. ul. Powsińska  69/71, 02-903  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 61 18, e-mail zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl, faks 22 694 61 21.
Adres strony internetowej (url): https://zamowienia.gov.pl/ lub https://centrum.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiN
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2019/67
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiN. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na: Część 1 - BAR, Część 2 - NET, Część 3 - ORA, Część 4 - TOA, Część 5 - TRE, Część 6 - CIS, Część 7 - ADO, Część 8 - WEB, Część 9 – SUN, Część 10 – COREL, Część 11 – TV, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej części został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Istotne postanowienia umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72611000-6

Dodatkowe kody CPV: 48730000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej)potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: BAR
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12765.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Perceptus Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drzewna 30/2A
Kod pocztowy: 65-140
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15701.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15701.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17466.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej)potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: NET
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15725.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Perceptus Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drzewna 30/2A
Kod pocztowy: 65-140
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19341.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19341.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22632.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej) potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: ORA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 78900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DECSOFT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179, p. +2, Bud. Blue Office I
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97047.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97047.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108240
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej)potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: TOA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DECSOFT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179, p. +2, Bud. Blue Office I
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4797.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4797.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7767.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej)potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: TRE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7224.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Perceptus Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drzewna 30/2A
Kod pocztowy: 64-140
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8885.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8885.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21156.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej)potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: CIS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58222.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SOLIDEX S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sosnowiecka 75
Kod pocztowy: 31-345
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71613.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71613.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71613.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej)potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: ADO
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie w części 7 podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Cena oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, tj. 25.953,00 zł przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 21.783,30 zł brutto, w związku z tym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: WEB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DECSOFT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179, p. +2, Bud. Blue Office I
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 124772.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124772.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131784.66
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej)potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: SUN
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DECSOFT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179, p. +2, Bud. Blue Office I
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86100.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia aktualnie wykupionego wsparcia dla poszczególnych produktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu producenta Aplikacji/Sprzętu (w formie papierowej lub elektronicznej) potwierdzającego rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: COREL
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie w części 10 podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Cena oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, tj. 3.567,00 zł przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 1.537,50 zł brutto, w związku z tym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: TV
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie w części 11 podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Cena oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, tj. 8.853,54 zł przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 8.167,20 zł brutto, w związku z tym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.