Ogłoszenie nr 510267572-N-2019 z dnia 07-12-2019 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietów biurowych, drukarek laserowych wraz z zestawem tonerów, modemów LTE oraz plecaków antykradzieżowych do laptopa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane: • ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu pn. „Nowy start w Małopolsce” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2019, • ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu pn. „Kierunek Kariera” realizowanego w Działaniu 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610771-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35711407500000, ul. pl. Na Stawach  1, 30-107  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48124227110, e-mail ecud@wup-krakow.pl, faks +48124229785.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietów biurowych, drukarek laserowych wraz z zestawem tonerów, modemów LTE oraz plecaków antykradzieżowych do laptopa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZ.271.1.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietów biurowych, drukarek laserowych wraz z zestawem tonerów, modemów LTE oraz plecaków antykradzieżowych do laptopa. Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko wskazany powyżej sprzęt/ urządzenia/ oprogramowanie do siedziby Zamawiającego, tj. Plac Na Stawach 1 w Krakowie. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry techniczne, zawarty jest w załączniku 2 do SIWZ (SOPZ), stanowiącym integralną część SIWZ. Warunki zamówienia określa także wzór umowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48300000-1, 32552410-4, 30125110-5, 18931100-5, 30232110-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45943.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
Email wykonawcy: przetargi@nkk.pl
Adres pocztowy: ul. Tatarska 5
Kod pocztowy: 30-103
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53112.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53112.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53112.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.