Ogłoszenie nr 510267142-N-2019 z dnia 06-12-2019 r.
Prezydent Miasta Tychy: Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601801-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540210904-N-2019 540212484-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ul. Barona 30 43-100 Tychy Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe osobie trzeciej tj. Gminie Tychy Gmina Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tel.: 32 776-38-07 ÷ 08; fax: 32 776-38-38

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Tychy, Krajowy numer identyfikacyjny 51592200000000, ul. Al. Niepodległości  49, 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7763333, e-mail poczta@umtychy.pl, faks (032) 7763344.
Adres strony internetowej (url): https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUW.2610.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadania), w ramach których zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do siwz. ZADANIE NR 1 – Sprzęt do systemu backupu, w tym: a) Serwer (1 szt.); b) Macierz dyskowa (1 szt.); c) Biblioteka taśmowa (1 szt.). ZADANIE NR 2 – Sprzęt do obsługi systemu ewidencji ludności KSAT, w tym: a) Serwer do obsługi systemu KSAT 2000i (1 szt.); ZADANIE NR 3 – Sprzęt do obsługi systemu monitoringu wizyjnego miasta, w tym: a) Jednostka dyskowej macierzy wizyjnej (1 szt.). Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: - 48822000-6 – serwery komputerowe, - 30233141-1 – macierz dysków raid, - 30233160-0 – jednostki pamięci taśmowej; - 32323500-8 – urządzenia nadzoru wideo.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48822000-6

Dodatkowe kody CPV: 30233141-1, 30233160-0, 32323500-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148783.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grupa E sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piwna 32
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 175398.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 175398.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243259.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 57353.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMPUTER WORLD s.c. Dariusz Wardyń Halina Długoń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dojazdowa 10
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 41820.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41820.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41820.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.