Ogłoszenie nr 510266520-N-2019 z dnia 06-12-2019 r.
Gmina Władysławowo: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do Przedszkola Nr 1 we Władysławowie, przy ul. Drogowców 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu: „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w gminie Władysławowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0014/18-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618209-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Władysławowo, Krajowy numer identyfikacyjny 19167541600000, ul. ul. gen. J. Hallera  19, 84-120  Władysławowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 674-07-21, e-mail zamowienia@wladyslawowo.pl, faks 58 674 54 36.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do Przedszkola Nr 1 we Władysławowie, przy ul. Drogowców 1
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie budynku Przedszkola Nr 1 we Władysławowie, przy ul. Drogowców 1) fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), w tym: - 3 szt. ekranów/monitorów interaktywnych, - 3 szt. mobilnej podstawy do ekranu/monitowa interaktywnego, - 3 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem, - 1 szt. oprogramowania multimedialnego - ćwiczenia matematyczne, - 1 szt. oprogramowania multimedialnego - ćwiczenia rychowe, - 1 szt. zestawu gier wielkoformatowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 48190000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22778.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KSERKOM2 Barbara WEBERBAUER
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Romanowicza 32
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25084.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25084.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30671.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.