Ogłoszenie nr 510265409-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.
Gmina Lubin: WDROŻENIE SYSTEMU E-USŁUG - ZINTEGROWANEGO WEWNĄTRZADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZWSI) WRAZ Z URUCHOMIENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Rozwój  e-administracji w Gminie Lubin” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Technologie koordynacyjno-informacyjnemu, Działanie 2.1 E-usługi publiczne. Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 85 %.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597752-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540202544-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lubin, Krajowy numer identyfikacyjny 39064754100000, ul. Księcia Ludwika I  3, 59-300  Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (76) 8403100, e-mail zamowienia@ug.lubin.pl, faks (76) 8403140.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WDROŻENIE SYSTEMU E-USŁUG - ZINTEGROWANEGO WEWNĄTRZADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZWSI) WRAZ Z URUCHOMIENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.271.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) zwiększającego możliwości współpracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego i zapewniającego uruchomienie nowych jakościowo, dojrzałych elektronicznych usług publicznych (e-usług) dla interesantów Gminy Lubin, w tym w szczególności dla mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców. 1a. Projekt pn. „Rozwój  e-administracji w Gminie Lubin” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Technologie koordynacyjno-informacyjnemu, Działanie 2.1 E-usługi publiczne. Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 85 %. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72212000-4

Dodatkowe kody CPV: 72268000-1, 72263000-6, 48000000-8, 48820000-2, 30233000-1, 72254100-1, 72250000-2, 80500000-9, 72300000-8, 72311100-9, 72320000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: WDROŻENIE SYSTEMU E-USŁUG - ZINTEGROWANEGO WEWNĄTRZADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZWSI) WRAZ Z URUCHOMIENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 576416.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REKORD SI sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 5
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 884918.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 832997.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 884918.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.