Ogłoszenie nr 510265397-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie: dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 00051431900000, ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego  7/9, 10-575  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (89) 5232400, e-mail sekrzo@uw.olsztyn.pl, faks (89) 5272049.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO-IV.272.63.2019.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie następującego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania: 1) filtr prywatyzujący 21,5" - 1 szt., 2) dysk zewnętrzny, przenośny 1TB - 1 szt., 3) stacja dokująca do dysków HDD i SSD - 2 szt., 4) podstawa na dwa monitory - 3 szt., 5) uchwyt na trzy monitory - 2 szt., 6) przewód HDMI 3 metry - 3 szt., 7) dysk SSD 250GB - 2 szt., 8) serwer plików NAS typ I - 2 szt., 9) zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ I - 3 szt., 10) skaner A4 z OCR - 2 szt., 11) dysk zewnętrzny, przenośny 2TB - 2 szt., 12) przełącznik sieciowy zarządzalny 24 porty typ I - 1 szt., 13) klawiatura przewodowa USB - 26 szt., 14) mysz komputerowa przewodowa USB typ I - 26 szt., 15) przełącznik sieciowy zarządzalny 24 porty typ II - 1 szt., 16) serwer plików NAS typ II - 2 szt., 17) zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ II - 1 szt., 18) drukarka igłowa - 1 szt., 19) zasilacz awaryjny UPS On-line - 2 szt., 20) uchwyt do monitora - 4 szt., 21) uchwyt na dwa monitory - 3 szt., 22) przewód HDMI 2 metry - 6 szt., 23) przewód HDMI 5 metrów - 4 szt., 24) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 0,25 m. - 100 szt., 25) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 0,5 m. - 100 szt., 26) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 1 m. - 50 szt., 27) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 2 m. - 50 szt., 28) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 3 m. - 50 szt., 29) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 5 m. - 30 szt., 30) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 10 m. - 30 szt., 31) pendrive 16GB - 8 szt., 32) dysk 8TB do serwera plików NAS - 4 szt., 33) dysk SSD 950GB do serwera plików NAS - 2 szt., 34) zewnętrzna nagrywarka Blu-ray typu slim - 1 szt., 35) zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ III - 10 szt., 36) projektor - 1 szt., 37) klawiatura komputerowa z czytnikiem - 10 szt., 38) mysz komputerowa przewodowa USB typ II - 10 szt. 2. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia o parametrach zgodnych z: 1) opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do umowy, 2) formularzem wyceny – załączniku nr 2 do umowy. 3. Wykonawca dostarczy sprzęt i urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania. 4. Wykonawca dostarczy całość przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego. 5. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48823000-3

Dodatkowe kody CPV: 30236000-2, 32420000-3, 30234000-8, 38652100-1, 38520000-6, 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70931.41
Waluta PLN.
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "REPLAY" Grzegorz Żebrowski
Email wykonawcy: info@replay.olsztyn.pl
Adres pocztowy: ul. Dąbrowszczaków 39/413
Kod pocztowy: 10-542
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84890.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN.
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - zamówienie drugie (znak: WO-IV.272.41.2019), na wykonanie CZĘŚCI I zamówienia obejmującej dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania, wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.