Ogłoszenie nr 510265194-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie: dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621893-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 00051431900000, ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego  7/9, 10-575  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (89) 5232400, e-mail sekrzo@uw.olsztyn.pl, faks (89) 5272049.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO-IV.272.41.2019.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia: 1) CZĘŚĆ I – dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania, zawierająca: a) filtr prywatyzujący 21,5" - 1 szt., b) dysk zewnętrzny, przenośny 1TB - 1 szt., c) stacja dokująca do dysków HDD i SSD - 2 szt., d) podstawa na dwa monitory - 3 szt., e) uchwyt na trzy monitory - 2 szt., f) przewód HDMI 3 metry - 3 szt., g) dysk SSD 250GB - 2 szt., h) serwer plików NAS typ I - 2 szt., i) zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ I - 3 szt., j) skaner A4 z OCR - 2 szt., k) dysk zewnętrzny, przenośny 2TB - 2 szt., l) przełącznik sieciowy zarządzalny 24 porty typ I - 1 szt., m) klawiatura przewodowa USB - 26 szt., n) mysz komputerowa przewodowa USB typ I - 26 szt., o) przełącznik sieciowy zarządzalny 24 porty typ II - 1 szt., p) serwer plików NAS typ II - 2 szt., q) zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ II - 1 szt., r) drukarka igłowa - 1 szt., s) zasilacz awaryjny UPS On-line - 2 szt., t) uchwyt do monitora - 4 szt., u) uchwyt na dwa monitory - 3 szt., v) przewód HDMI 2 metry - 6 szt., w) przewód HDMI 5 metrów - 4 szt., x) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 0,25 m. - 100 szt., y) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 0,5 m. - 100 szt., z) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 1 m. - 50 szt., aa) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 2 m. - 50 szt., bb) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 3 m. - 50 szt., cc) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 5 m. - 30 szt., dd) przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 10 m. - 30 szt., ee) pendrive 16GB - 8 szt., ff) dysk 8TB do serwera plików NAS - 4 szt., gg) dysk SSD 950GB do serwera plików NAS - 2 szt., hh) zewnętrzna nagrywarka Blu-ray typu slim - 1 szt., ii) zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ III - 10 szt., jj) projektor - 1 szt., kk) klawiatura komputerowa z czytnikiem - 10 szt., ll) mysz komputerowa przewodowa USB typ II - 10 szt., 2) CZĘŚĆ II – dostarczenie urządzenia sieciowego klasy UTM oraz odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego dla urządzeń FortiGate, zawierająca: a) urządzenie sieciowe klasy UTM – 1 szt., b) odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego dla urządzeń FortiGate – FG60D – 6 szt., c) odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego dla urządzeń FortiGate – FG60E – 2 szt., d) odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego dla klastra urządzeń (2 urządzenia) FortiGate-240D – 1 kpl. (2szt.), e) odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego dla urządzenia FortiGate – FG30D – 1 szt., 3) CZĘŚĆ III – aktualizacja oprogramowania antywirusowego wraz z dostarczeniem dodatkowych licencji oprogramowania antywirusowego, zawierająca aktualizację oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji dla ochrony 566 stacji roboczych oraz serwerów plików) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Delegaturach Urzędu w Elblągu i Ełku oraz dostarczenie 59 szt. dodatkowych licencji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ II zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ III zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Opisy znajdujące się w załącznikach nr 3 – 5 do SIWZ zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 6. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, z zastrzeżeniem CZĘŚCI III zamówienia, gdzie w przypadku zaproponowania przez wykonawcę oprogramowania równoważnego, realizacja tej CZĘŚCI zamówienia będzie obejmowała lokalizacje określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI III – załączniku nr 5 do SIWZ. 8. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych. 9. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71356300-1

Dodatkowe kody CPV: 48823000-3, 30236000-2, 32420000-3, 30234000-8, 38652100-1, 38520000-6, 48761000-0, 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
w związku z tym, iż na wykonanie CZĘŚCI I zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie w tej CZĘŚCI zamówienia zostało unieważnione.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostarczenie urządzenia sieciowego klasy UTM oraz odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego dla urządzeń FortiGate.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45416.03
Waluta PLN.
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INGWAR Wioletta Wiśniewska
Email wykonawcy: biuro@ingwar.com.pl
Adres pocztowy: ul. Pana Tadeusza 20A/35
Kod pocztowy: 10-461
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54870.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54870.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55952.70
Waluta: PLN.
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: aktualizacja oprogramowania antywirusowego wraz z dostarczeniem dodatkowych licencji oprogramowania antywirusowego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29076.93
Waluta PLN.
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Perceptus Spółka z o.o.
Email wykonawcy: perceptus@perceptus.pl
Adres pocztowy: ul. Drzewna 30/2A
Kod pocztowy: 65-140
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32752.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32752.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33884.04
Waluta: PLN.
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.