Ogłoszenie nr 510264702-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Dostawa i wdrożenie systemu backupowego wraz ze wsparciem technicznym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617084-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowy numer identyfikacyjny 01132013000000, ul. Pawińskiego  17/21, 02-106  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)6028645, e-mail zamowienia@zer.mswia.gov.pl, faks +48(22)8254979.
Adres strony internetowej (url): bip.zer.mswia.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie systemu backupowego wraz ze wsparciem technicznym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZER-ZP-16/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu backupowego wraz ze wsparciem technicznym zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający przez pojęcie „system backupowy” rozumie oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych lub urządzenia i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, zapewniające możliwość wykonania backupu danych oraz jego odtworzenie. Zamawiający dopuszcza oferty składające się z jednego lub dwóch podsystemów backupowych, które składają się na cały system backupowy, pochodzących od tego samego lub różnych producentów. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 3.1 dostawy Systemu, w skład którego wchodzi/-ą oprogramowanie/-a do backupu (licencja/e) albo urządzenia oraz oprogramowanie/-a do backupu (licencja/e), 3.2. zainstalowania i wdrożenia Systemu albo montażu urządzenia do backupu oraz zainstalowania i wdrożenia Systemu, 3.3. przeprowadzenia instruktażu wstępnego dla maksymalnie 6 pracowników Zamawiającego z instalacji, konfiguracji i administracji oprogramowania, 3.4. wykonywania audytu poprawnego funkcjonowania systemu backupowego, co najmniej raz na 3 albo 6 miesięcy (w zależności od podanej częstotliwości w ofercie Wykonawcy), 3.5. zapewnienia serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego w miejscach instalacji systemu backupowego (w tym instruktażu technicznego dla maksymalnie 6 pracowników Zamawiającego z instalacji, konfiguracji i administracji oprogramowania). 4. Wartość świadczenia wsparcia technicznego w okresie gwarancji nie może przekroczyć 2% łącznej ceny brutto za wdrożenie systemu backupowego, dostawę niezbędnych licencji do systemu backupowego oraz dostawę dodatkowych urządzeń (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń w ofercie) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji Umowy zatrudniał osoby wykonujące czynności w zakresie przyjmowania zgłoszeń o awariach i usterkach w działaniu systemu backupowego lub niesprawnościach dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) i udokumentował ten fakt poprzez złożenie dokumentów szczegółowo opisanych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48700000-5, 72260000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 203252.03
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ADT Group Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Poleczki 35
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 244573.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 244573.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244573.20
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.