Ogłoszenie nr 510264673-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: Dostawa urządzeń komputerowych, urządzeń sieciowych i serwera dla PWSZ w Tarnowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602818-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540209095-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 85163430300000, ul. ul. Mickiewicza  8, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 6316601, 6316612, e-mail j_ligeza@pwsztar.edu.pl, faks 146 316 600.
Adres strony internetowej (url): https://pwsztar.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń komputerowych, urządzeń sieciowych i serwera dla PWSZ w Tarnowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
L.Dz./PRO-dzpz/382-5/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Cześć 1 – Urządzenia komputerowe I 1. Zestaw komputerowy nr 1 – 38 szt. 2. Zestaw komputerowy nr 2 - 50 szt. 3. Laptop nr 1 – 21 szt. 4. Laptop nr 2 – 6 szt. 5. Laptop nr 3 - 8 szt. 6. Laptop nr 4 - 5 szt. 7. Laptop nr 5 – 3 szt. 8. Laptop nr 6 – 2 szt. 9. Laptop nr 7 – 1 szt. 10. Tablet nr 1 – 2 szt. 11. Tablet nr 2 – 4 szt. 12. Tablet graficzny – 15 szt. 13. Napęd optyczny – 10 szt. 14. Dysk przenośny – 5 szt. 15. Dysk twardy – 10 szt. 16. Dysk SSD 1 – 5 szt. 17. Dysk SSD 2 – 20 szt. 18. Głośniki przenośne – 2 szt. 19. HUB USB - 5 szt. 20. Karta graficzna – 5 szt. 21. Karta sieciowa – 10 szt. 22. Klawiatura – 10 szt. 23. Mysz – 10 szt. 24. Pendrive 1 – 10 szt. 25. Pendrive 2 – 20 szt. 26. Zasilacz – 20 szt. 27. Monitor LCD – 47 szt. 28. Switch – 10 szt. 29. Router wifi – 5 szt. Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe Część 2 – Urządzenia komputerowe II 1. Zestaw komputerowy – 17 szt. 2. Tablet nr 1 – 16 szt. 3. Tablet nr 2 – 1 szt. 4. Laptop nr 1 – 1 szt. 5. Laptop nr 2 – 1 szt. 6. Rysik – 1 szt. Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe Część 3 – Urządzenia sieciowe i serwer 1. Switch nr 1 – 15 szt. 2. Switch nr 2 – 15 szt. 3. Switch nr 3 – 3 szt. 4. Serwer – 1 szt. 5. UPS – 1 szt. 6. Karta FC – 1 szt. 7. Wkładka światłowodowa – 2 szt. Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe 48820000-2 Serwery
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 48820000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Cześć 1 – Urządzenia komputerowe I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 464594.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SUNTAR Sp.z o.o.
Email wykonawcy: suntar@suntar.com.pl
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 5B
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 483910.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 483910.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 483910.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2 – Urządzenia komputerowe II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 188558.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CORTLAND Sp.z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@cortland.pl
Adres pocztowy: ul. Zgoda 38
Kod pocztowy: 60-122
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 197870.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197870.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 235868.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część 3 – Urządzenia sieciowe i serwer
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 207767.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AB Systems Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargo@absystems.pl
Adres pocztowy: ul. Pułkownika Dąbka 8
Kod pocztowy: 30-732
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 212529.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205803.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 212529.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.